Bevel om het Belgische grondgebied te verlaten en gedwongen verwijdering

Indien u als Unieburger in België verblijft, kan er een einde worden gesteld aan uw verblijf en dat van uw familieleden indien u niet of niet langer voldoet aan de bij wet gestelde vereisten. Desgevallend wordt u een bevel gegeven om het Belgische grondgebied te verlaten (bijlage 20 of 21).

In de volgende gevallen kan u een bevel gegeven worden om het Belgische grondgebied te verlaten:

 • Wanneer u of uw familieleden een onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandsstelsel
 • Wanneer u niet binnen de termijn van 3 + 1 maanden de vereiste documenten heeft meegedeeld die aantonen dat u in aanmerking komt voor een verblijf van meer dan drie maanden
 • Wanneer uw aanvraag voor een verblijf van meer dan drie maanden geweigerd wordt
 • Wanneer er een einde wordt gesteld aan uw verblijf omdat u niet meer aan de voorwaarden voldoet
 • Wanneer u langer dan drie maanden in België verblijft en er een einde wordt gesteld aan uw verblijf van langere duur om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid

De gronden tot weigering, beëindiging of intrekking van uw verblijf, zijn afhankelijk van het verblijfsrecht dat u in België geniet. Zo is er een verschil al naar gelang u in België verblijft voor een kort verblijf van maximaal drie maanden, een verblijf van langere duur, dan wel of u een duurzaam verblijfsrecht verkregen heeft.

Tijdens het kort verblijf (< 3 maanden)

Indien u in België verblijft voor een periode van maximaal drie maanden, kan er een einde gesteld worden aan uw verblijf indien u of uw familieleden een onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandsstelsel in België. Dit geldt niet wanneer u een werknemer, zelfstandige of werkzoekende bent.

Bij een aanvraag voor lang verblijf (> 3 maanden)

Indien uw aanvraag tot een verblijf van meer dan drie maanden geweigerd wordt omdat u niet aan de verblijfsvoorwaarden voldoet, kan de weigeringsbeslissing gepaard gaan met een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit geldt niet wanneer u nog een ander verblijfsrecht zou hebben.

Tijdens het lang verblijf (> 3 maanden)

Indien uw verblijfsrecht voor langere duur erkend werd, is uw verblijfsrecht gedurende de eerste vijf jaar (en voordat u het duurzame verblijfsrecht verwerft), voorwaardelijk. Dit betekent dat u tijdens deze periode moet blijven voldoen aan de Europese regels over het vrij verkeer van personen (als werknemer, zelfstandige, student, beschikker van voldoende bestaansmiddelen of gezinshereniging). Wanneer u een verblijfsrecht van langere duur geniet, kan er in bepaalde gevallen een einde worden gesteld aan uw verblijf en wordt u, zo nodig, een bevel gegeven om het Belgische grondgebied te verlaten (bijlage 21):

 • u voldoet niet meer aan de voorwaarden van Europese regels inzake het vrij verkeer van personen (u bent geen werknemer, zelfstandige, student of bezitter van voldoende bestaansmiddelen meer). Indien u een werknemer, zelfstandige of werkzoekende bent, kan u in bepaalde gevallen alsnog uw verblijfsrecht behouden (bijv. tijdelijk arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte, onvrijwillige werkloosheid,…)
 • u of uw familieleden vormen een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel in België. Dit geldt niet wanneer u een werknemer, zelfstandige of werkzoekende bent.
 • u vormt een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid
 • u vormt een gevaar voor de volksgezondheid (een potentieel epidemische ziekte zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie of andere infectieziekten of besmettelijke parasitaire ziekte). Indien de ziekte later dan 3 maanden na aankomst in België optreedt, kan dat geen reden meer zijn voor verwijdering van het grondgebied

Daarnaast kan uw verblijfsrecht met terugwerkende kracht worden ingetrokken indien u fraude pleegde of valse of misleidende informatie of documenten gebruikte die bijdroegen tot de erkenning van uw verblijfsrecht. 

Tijdens het duurzame verblijfsrecht

Wanneer u en/of uw familieleden het duurzame verblijfsrecht verkregen, kan er slechts een einde worden gesteld aan uw verblijfsrecht indien:

 • u België gedurende meer dan twee jaar achtereenvolgend verlaten heeft
 • om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid
 • om dwingende redenen van nationale veiligheid indien u de afgelopen tien jaar in België verbleven heeft

Uw duurzame verblijfsrecht kan tevens met terugwerkende kracht worden ingetrokken indien u fraude pleegde of valse of misleidende informatie of documenten gebruikte die bijdroegen tot de erkenning van uw verblijfsrecht.

Procedure en opvolging

Indien uw aanvraag tot verblijf wordt geweigerd, levert de gemeente een bijlage 20 af. Indien u reeds in België verblijft en uw verblijfsrecht wordt beëindigd of ingetrokken, ontvangt u een bijlage 21.

In de omstandigheid dat de Dienst Vreemdelingezaken uw verblijfsrecht beëindigt of intrekt (bijlage 21), zal deze u schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. De Dienst vreemdelingenzaken houdt tevens steeds rekening met de volgende elementen:

 • de duur van uw verblijf in België
 • uw leeftijd
 • uw gezondheidstoestand
 • uw gezins- en economische situatie
 • uw sociale en culturele integratie in België
 • uw banden met het herkomstland

De beslissing tot weigering (bijlage 20), beëindiging of intrekking (bijlage 21) van uw verblijf kan, zo nodig, gepaard gaan met een bevel om het grondgebied te verlaten. De termijn waarbinnen u België dient te verlaten staat vermeld op de bijlage die u krijgt en is, met uitzondering van dringende gevallen, niet korter dan 30 dagen.

De documenten en verblijfskaarten ter staving van uw verblijfsrecht of –desgevallend- van uw familieleden worden ingetrokken.

Gedurende de termijn die u krijgt om België te verlaten kan u, in principe, niet gedwongen worden verwijderd of vastgehouden. In uitzonderlijke gevallen (om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid) en wanneer er geen andere, minder dwingende maatregelen kunnen worden toegepast, kan u worden vastgehouden met het oog op verwijdering.

Tegen een bijlage 20 of 21 kan u, binnen een termijn van 30 dagen na kennisgeving van de beslissing, een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Indien u administratief opgesloten bent met het oog op verwijdering uit België, geldt een verkorte beroepstermijn van 10 dagen.

Het beroep is automatisch schorsend, tenzij wanneer beslissing waartegen u een beroep aantekent, steunt op dwingende redenen van nationale veiligheid.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doet uitspraak binnen een termijn van drie maanden. Indien u administratief bent opgesloten met het oog op verwijdering, dan wordt uw beroep behandeld volgens een versnelde procedure. De termijnen waarbinnen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak moet doen, zijn termijnen van orde. Dat betekent dat er geen sanctie is wanneer deze termijnen overschreden worden.

Wetgeving

Artikelen 39/77, 39/79, 41 ter, 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 44 tem 44nonies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Artikelen 49, 51, 52, 54, 57 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk@ibz.fgov.be

 

Information services survey

Logo your Europe