Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Ben je geboeid door de internationale actualiteit, heb je interesse voor asiel en migratie en zoek je een job met een maatschappelijke meerwaarde?  

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is een onafhankelijke federale administratie waarvan het personeel door de FOD Binnenlandse Zaken ter beschikking wordt gesteld. De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. De commissaris-generaal onderzoekt eerst of de verzoeker om internationale bescherming als vluchteling kan worden erkend. Is dit niet het geval, dan gaat hij na of de verzoeker in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. 
 
Overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale normen onderzoekt het CGVS elk verzoek om internationale bescherming op individuele, objectieve en onpartijdige wijze. Het CGVS reikt ook documenten van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen. 
 
Het CGVS is als enige instantie bevoegd voor het onderzoek van de verzoeker om internationale bescherming en draagt de waarden onafhankelijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid, respect en professionalisme hoog in het vaandel. 

Ook interessant voor u:

News
In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft Binnenlandse Zaken een programma uitgewerkt met de hoofdlijnen en de ...
Press
Op 18 januari 2023 stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor samen met alle asieldiensten, namelijk de Dienst Vreemdelingenzaken, het ...
Press
Sterke stijging van het aantal verzoekers In 2021 dienden 25.971 personen een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ...