Bewijs van voldoende bestaansmiddelen (economisch niet-actieve Unieburger)

Wat zijn voldoende bestaansmiddelen?

Als economisch niet-actieve Unieburger dient u aan te tonen dat u over voldoende bestaansmiddelen (inkomsten) beschikt om te voorkomen dat u ten laste valt van de Belgische sociale bijstand. De bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het inkomen dat door de sociale bijstand wordt uitgekeerd.

Voor meer informatie over het bedrag van de uitkering door de sociale bijstand: website van de POD Maatschappelijke Integratie

Wat valt er onder bestaansmiddelen?

De Dienst Vreemdelingenzaken houdt bij het onderzoek niet enkel rekening met het bedrag van uw inkomsten, maar ook met uw persoonlijke situatie (zoals de aard en regelmatigheid van uw inkomsten  en het aantal familieleden dat u ten laste heeft). Bij het onderzoek naar de bestaansmiddelen worden zowel uw eigen inkomsten, als inkomsten die u daadwerkelijk verkrijgt via een andere persoon in aanmerking genomen.

De volgende inkomsten komen in aanmerking:

  • een invaliditeitsuitkering
  • een vervroegd pensioen
  • een ouderdomsuitkering
  • een uitkering van de arbeidsongevallen- of beroepsziektenverzekering
  • bewijs van spaargeld
  • inkomsten uit arbeid in een andere lidstaat
  • bestaansmiddelen die u verkrijgt via een derde (bijv. loonfiches van uw partner,…) en waarover u daadwerkelijk beschikt
  • andere bestaansmiddelen die kunnen garanderen dat u ten laste van de sociale bijstand valt

Wetgeving

Artikelen 40 en 40bis, §4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk@ibz.fgov.be

 

Information services survey

Logo your Europe