Verplicht bezit van de verklaring van inschrijving/verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie

Tijdens uw verblijf in België moeten u  en uw familieleden, ten allen tijde uw verblijfsrecht kunnen aantonen, wanneer:

•             u ouder bent dan 15 jaar en

•             U zich op de openbare weg bevindt.

Het is dus aan te raden om, naast uw identiteitsbewijs, ook uw bewijs van aanmelding dan wel inschrijving (of verblijfskaart voor familieleden van een burger van de Unie) steeds bij u te hebben.

Politiediensten kunnen de vreemdeling die niet in het bezit is van de  vereiste documenten, bestuurlijk vasthouden (maximum 24u) in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Men kan u ook een geldboete van 26 tot 500 euro opleggen.

 

Wetgeving

Artikel 21 en 34, §3 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Artikelen 74/7 en 79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinge

Artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

 

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk [at] ibz.fgov.be

 

Logo Your Europe

Information services survey

Laatste update: 1/11/2023