Verplichte uitschrijving bij vertrek voor Unieburgers en hun familieleden

Bij afwezigheid van korte duur

Wanneer u België wenst te verlaten voor een periode niet langer dan drie maanden, dient u geen stappen te ondernemen en behoudt u uw verblijfsrecht en recht op terugkeer naar België.

Indien de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning tijdens uw afwezigheid zou verstrijken, vraagt u bij de gemeente een vroegtijdige verlenging van uw verblijfsvergunning aan .

Bij afwezigheid van langer dan drie maanden

Wanneer u van plan bent om België te verlaten voor een periode die langer is dan drie maanden maar korter is dan een jaar, meldt u uw vertrek alsook uw voornemen om terug te keren bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft. Indien u een duurzaam verblijfsrecht geniet, wordt de toegestane periode van afwezigheid opgetrokken naar 24 maanden.

Ook uw familieleden dienen zich persoonlijk aan te melden. De gemeente levert u en uw familieleden dan een attest van vertrek af in de vorm van een bijlage 18.

Indien u voorziet dat uw afwezigheid in België langer zal duren dan de voorziene geldigheidsduur van uw verblijfstitel, vraagt u bij de gemeente een vroegtijdige verlenging van uw verblijfsvergunning aan.

Bij uw terugkomst in België, meldt u zich binnen de 15 dagen na uw terugkeer aan bij het gemeentebestuur van uw verblijfsplaats. U brengt dan ook uw geldige verblijfsvergunning alsook uw attest van vertrek mee. Indien u en uw familieleden aan de voorwaarden voor terugkeer voldoen, schijft de gemeente u opnieuw in de bevolkingsregisters in.

Bij definitief vertrek uit België

Wanneer u België definitief wenst te verlaten om u in het buitenland te vestigen meldt u zich, ten laatste op de dag voor uw vertrek, persoonlijk aan bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verbleef. De gemeente zal u vragen om uw verblijfsvergunning in te leveren en zal u uitschrijven uit de bevolkingsregisters.

Deze procedure is niet online beschikbaar. De familieleden die samen met u naar het buitenland vertrekken, dienen zich eveneens persoonlijk aan te melden bij het gemeentebestuur.

Wetgeving

Artikel 19 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Artikelen 37, 39, 40 en 41 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Artikelen 7 en 12 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk@ibz.fgov.be

 

Information services survey

Logo your Europe