De waarden van de FOD Binnenlandse Zaken

De organisatiecultuur omvat het geheel van waarden, praktijken en methodes die binnen de FOD Binnenlandse Zaken gedeeld worden en aan de basis liggen van onze identiteit.

Zij komt tot uiting in alle processen en gedragingen van onze werkomgeving. Zij vormt het DNA van onze organisatie!

 

De organisatiecultuur bestaat uit drie bouwstenen die opgenomen zijn in het strategisch plan 2022-2024 van onze FOD, dat in werking getreden is in mei van dit jaar. Het betreft de missie, de visie en de waarden.

Coherentie vormt de rode draad van onze activiteit en onze werking. Wij zorgen voor coherentie in ons gedrag, in onze communicatie, in onze wijze van organisatie, in ons beheer en in ons bestuur. In onze ogen voegt zij betekenis en meerwaarde toe.

Deze rode draad vormt de basis van onze organisatiecultuur waarop de volgende waarden geënt zijn: engagement, mensgerichtheid, respect, dynamiek en integriteit.

Engagement

 • Wij investeren in en zijn betrokken bij de uitoefening van onze opdrachten en onze verantwoordelijkheden.
 • Wij brengen ons gedrag in overeenstemming met de visie en de waarden van de FOD.  
 • Wij geven blijk van klantgerichtheid, flexibiliteit en begrip in al onze interacties.
 • Onze acties creëren een meerwaarde voor de maatschappij.

Mensgerichtheid

 • Wij plaatsen het menselijke centraal in onze activiteit en in ons denkwerk:
 • Wij ontwikkelen een menswaardig humanresourcesbeleid gericht op diversiteit, inclusie en evenwicht tussen het privéleven en het beroepsleven. 
 • Wij waken over de kwaliteit en wettigheid van het afgeleverde werk, met aandacht voor de specifieke noden van onze klanten, partners en alle betrokken actoren. We vermijden het uniform denken en zorgen voor maatwerk.

Dynamiek

 • Wij zijn permanent op zoek naar ontwikkeling, ontplooiing en evolutie, zowel op het vlak van het personeel als op het vlak van de organisatie. 
 • Wij creëren ruimte voor de talenten van onze medewerkers en beschouwen de diversiteit op dat vlak als een sleutel voor het succes van een team.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van onze opdracht en zijn medeverantwoordelijk voor de resultaten die worden neergezet door het team waarvan we deel uitmaken.
 • Wij evalueren onszelf en boeken gestaag vooruitgang. 
 • Wij zijn aandachtig en waakzaam en wij passen ons aan de omstandigheden en veranderingen aan, waarbij wij onze verantwoordelijkheidszin, ons streven naar samenhang en onze klantgerichtheid in het achterhoofd houden. 

Integriteit

 • Wij geven blijk van integriteit, loyaliteit en betrouwbaarheid.
 • Wij leven het deontologische kader strikt na met bijzondere aandacht voor het waarborgen van de plichten van discretie, neutraliteit en onpartijdigheid. 
 • Wij zien erop toe dat we iedere situatie van belangenconflict vermijden. 
 • Wij handelen correct en zonder vooroordeel en wij laten ons bij het nemen van beslissingen niet leiden door onze persoonlijke voorkeuren.

Respect

 • Wij eerbiedigen ieders mening en ideeën.
 • Wij handelen billijk en eerlijk in een streven naar neutraliteit.
 • Wij geven blijk van empathie, openheid en luisterbereidheid.
 • Wij passen de naleving van de regels en van de wettelijkheid toe en wij verwachten hetzelfde van onze stakeholders.
 • Wij respecteren ieders grenzen en wij respecteren/stellen onze eigen grenzen.

Ons deontologisch kader en onze waarden staan niet los van het deontologisch kader van de federale administratie BOSA dat ons allemaal bindt op federaal niveau. De vijf transversale federale waarden die hieruit voortvloeien, nemen een centrale plaats in binnen de federale administratie. Deze waarden zijn respect, vertrouwenprofessionalisme, algemeen belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Samenvatting van het strategisch plan in beeld*

*Door op bovenstaande link te klikken, verlaat je het intranet van IBZ en word je doorgestuurd naar YouTube. Het activeren van deze link gebeurt op je eigen verantwoordelijkheid. Als je meer wil weten over de verwerking van je gegevens door YouTube, raden wij je aan om de vertrouwelijkheidsverklaring en het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen. Door op deze link te klikken, stem je in met de verwerking van je gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van YouTube (Google).

om deze video te bekijken
.

Het strategisch plan van onze FOD is opgesteld voor de lopende legislatuur. 

Het gaat dus om het plan voor 2022-2024.

Dit wordt uitgevoerd door middel van een jaarlijks operationeel plan,

gekoppeld aan de budgettaire cyclus.

Het strategisch plan wordt ondersteund door onze missie,

onze waarden en onze visie en is opgebouwd rond 5 assen.

Onze missie

De 5.648 medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken

dragen bij aan de voorbereiding en uitvoering van het federale beleid

in de volgende 4 domeinen.

De veiligheid van de burger en de maatschappij,

in het bijzonder haar democratische ontwikkeling

en de bescherming van het privaat en openbaar patrimonium.

De registratie en identificatie van natuurlijke personen.

De uitoefening van bepaalde rechten die verband houden met het burgerschap,

waaronder de organisatie van democratische verkiezingen.

De toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen.

Onze waarden

Engagement

Mensgerichtheid

Respect

Dynamiek

Integriteit

Met coherentie als rode draad.

Onze visie

Wij willen onze rol van aanspreekpunt inzake veiligheid,

migratiebeleid en beheer van identiteitsgegevens tot uitdrukking brengen.

Waarvoor willen wij instaan?

Een gecoördineerde en ontzuilde aanpak van de veiligheid.

De continue uitoefening door iedere burger van zijn burgerschapsrechten

en democratische rechten.

De toegang voor ieder individu tot de bescherming die hem toekomt

op grond van het nationaal of internationaal recht.

Hoe kunnen we dit verwezenlijken?

Via gezamenlijke actie, een geoptimaliseerd bestuur, strategische allianties en

een gepaste betrokkenheid van het middenveld.

Wij willen onze visie uitdragen op basis van 5 strategische assen.

Een klantgerichte moderne dienstverlening.

Doeltreffende partnerschappen.

Werken met betrouwbare data.

Een organisatie op maat van de medewerkers.

Een referentiepunt zijn.

Omdat we ieder van jullie nodig hebben,

nodigen we jullie uit om uitgebreider kennis te nemen van onze strategische

en operationele plannen, die vanaf heden beschikbaar zijn op ons intranet.