Attest “Hoofdverblijfplaats”

Het bijhouden van de bevolkingsregisters is een bevoegdheid van de gemeenten en van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB).

Het register is gebaseerd op de plaats waar burgers werkelijk hun hoofdverblijfplaats hebben. Dit is de plaats, waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.

De gemeente verzekert de volledige inzameling van alle gegevens die nodig zijn voor het opmaken van de bevolkingsregisters en zij gaat de feitelijke correctheid van de hoofdverblijfplaats na, die het criterium voor de inschrijving vormt. Het actualiseren van de hoofdverblijfplaats gebeurt op grond van een controle ter plaatse, dit ingevolge een verklaring van adreswijziging, de kennisname van bepaalde feiten/verhuis van personen door de gemeente, het vaststellen door de gemeente of politiediensten dat de gegevens mogelijks niet langer correct zijn, meldingen, periodiek nazicht, of andere elementen die de bevoegde diensten in kennis brengen dat dit gegeven mogelijks niet langer actueel is.

Het attest “Hoofdverblijfplaats” kan je aanvragen bij de gemeente.

Afhankelijk van het lokale gemeentereglement, dient hiervoor een vergoeding te worden betaald, of is dit kosteloos

Je kan het ook kosteloos downloaden en afdrukken via de online toepassing MijnDossier. Opgelet, enkel de digitale (gedownloade) versie is rechtsgeldig, omdat deze digitaal gehandtekend is, deze handtekening kan niet langer geverifieerd worden indien men het attest print.

Meer info over MijnDossier: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

 

Via MijnDossier kunt u eventuele fouten in uw gegevens ook aangeven aan de gemeente, die uw vraag tot correctie van uw gegevens zal behandelen.

U kunt deze vraag tot correctie, met de nodige stavingsstukken eveneens overmaken aan uw gemeente per post, of, indien uw gemeente een online loket ter beschikking heeft dat dit mogelijk maakt, via het online loket.

De bewijslast voor fouten in de registers ligt geheel op de persoon die beweert dat de gegevens foutief zijn. De procedure ter aanpassing is kosteloos, maar men moet natuurlijk wel zelf de kosten van de eigen communicatie dragen.

Tegen een beslissing van de gemeente inzake de correctie van de gegevens (opgelet, dit is niet hetzelfde als een betwisting van de hoofdverblijfplaats, waarvoor de minister van binnenlandse zaken de eerste beroepsinstantie is!) kan u beroep aantekenen bij de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen na kennisgave van de beslissing, deze procedure is niet kosteloos.

 

Wetgeving

•         Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten

•         koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

Contactgegevens

FOD Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Instellingen en Bevolking

Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

Email: Helpdesk.Belpic [at] rrn.fgov.be

 

Verantwoordelijke instantie

FOD Binnenlandse zaken

Gemeente waar men ingeschreven is in de bevolkingsregisters

Logo Your Europe

Information services survey

Laatste update: 1/11/2023