Vervallen identiteitskaart

Een identiteitskaart moet vernieuwd worden in ieder van de volgende gevallen:

  • De geldigheidsduur is verstreken
  • De foto op de kaart niet meer op de persoon lijkt
  • De kaart beschadigd is
  • De persoon van naam, voornaam of geslacht veranderd
  • De persoon in een tweetalige gemeente woont en een identiteitskaart in een andere landstaal wenst.

Drie maanden voor het einde van de geldigheidsduur, wordt de burger opgeroepen zich aan te melden bij het gemeentebestuur voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.

De burger moet het volgende meebrengen bij aanvraag:

  • Een recente pasfoto
  • De te vervangen identiteitskaart of, bij gebrek daaraan, elk ander document waarmee de persoon zijn identiteit kan bewijzen.

Aangezien het bij zich hebben van een identiteitskaart vanaf de leeftijd van 15 jaar verplicht is, op straffe van door de wet bepaalde strafrechtelijke sancties, wordt alles dus in het werk gezet om aan de burger een geldige identiteitskaart te overhandigen vóór de vervaldatum van de vorige. Bovendien kan de geldigheidsduur van de identiteitskaart niet door de gemeente verlengd worden, aangezien dat één van de beschermde gegevens op de kaart zelf vormt en aangezien dat in het Register van de identiteitskaarten geregistreerd wordt. De termijn voor het behandelen van een aanvraag is 3 weken.

Er bestaat een spoedprocedure voor de elektronische identiteitskaart. De spoedprocedure is vele malen duurder dan de gewone procedure. Een overzicht van de tarieven per gemeente vindt u op deze pagina.

Deze spoedprocedure kan nuttig zijn bij verlies of diefstal van de identiteitskaart van een burger die op het punt staat om op reis te vertrekken naar een land dat de elektronische identiteitskaart als reisdocument accepteert.

De spoedprocedure biedt de mogelijkheid aan de burger die zijn aanvraag bij de gemeente vóór 15 uur indient, om op de eerste werkdag na de aanvraag een nieuwe elektronische identiteitskaart te krijgen.

Indien de burger over een geldig paspoort beschikt, kan de burger dit eveneens als reisdocument gebruiken. In dat geval is er geen nood aan een aanvraag via de spoedprocedure.

Het niet bezitten van een geldige identiteitskaart is strafbaar met geldboetes van 26 tot 500 EUR voor Belgen die in België wonen.

EU-onderdanen die geen Belg zijn dienen eveneens houder te zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort in België, zoniet is bij een eventuele politiecontrole eveneens een strafrechtelijke geldboete tot 500 euro mogelijk. In sommige gevallen kan een paspoort dat zekere tijd (1 à 5 jaar) vervallen is ook aanvaard worden (meer info: zie  nationale verklaringen bij het Akkoord nr. 25 van de Raad van Europa van 1957). Ook zonder deze documenten blijft u als EU-onderdaan echter genieten van het vrij verkeer, indien u op een andere manier uw nationaliteit en identiteit kan aantonen.

Wetgeving

Koninklijk besluit van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) betreffende de identiteitskaarten

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten

Artikelen 41, § 1, 74/7 en 79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Contactgegevens

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

Email: Helpdesk.Belpic@rrn.fgov.be

Verantwoordelijke instantie

FOD Binnenlandse zaken

Gemeente waar men ingeschreven is in de bevolkingsregisters

 

Information services survey

Logo your Europe