Kids-ID: het identiteitsdocument voor kinderen

De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

De Kids-ID is niet verplicht en dient zelf door de ouders aangevraagd te worden bij de bevolkingsdienst van de gemeente.

Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12 jaar ook reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. In sommige landen moet het kind begeleid worden door een ouder of voogd of beschikken over een ouderlijke toestemming (Meer info: https://diplomatie.belgium.be/nl).

De levertijd van een Kids-ID bedraagt 3 weken. De kaart moet dus tijdig aangevraagd worden.

De spoedprocedure is vele malen duurder dan de normale prijs voor een Kids-ID. Een overzicht van de tarieven per gemeente vindt u op deze pagina.

Om een Kids-ID aan te vragen bij uw gemeente, moet u :

- het ouderlijk gezag hebben over het kind, of een rechterlijke uitspraak hebben die u toestaat een Kids-ID aan te vragen voor het kind

- samen met het kind naar de gemeente gaan voor de aanvraag

- een recente pasfoto van het kind bijhebben

 

Belgische minderjarigen van 12 jaar of ouder kunnen de gewone identiteitskaart verkrijgen (verplicht vanaf 15 jaar).

Minderjarigen van andere EU-landen in België moeten beschikken over het identiteitsdocument dat volgens de reglementering van hun land voorzien is. Vanaf 15 jaar dienen ze dit document bovendien altijd bij zich te hebben, zoniet is bij een eventuele politiecontrole een strafrechtelijke geldboete tot 500 euro mogelijk.

 

Wetgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.

Artikelen 74/7 en 79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

 

Contactgegevens

FOD Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Instellingen en Bevolking

Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

Email: Helpdesk.Belpic [at] rrn.fgov.be

 

Verantwoordelijke instantie

FOD Binnenlandse zaken

Gemeente waar men ingeschreven is in de bevolkingsregisters

Logo Your Europe

Information services survey

Laatste update: 1/11/2023