Duurzaam verblijfsrecht Unieburgers en hun familieleden

Unieburgers en hun familieleden verkrijgen een duurzaam verblijfsrecht na vijf jaar ononderbroken verblijf in België conform de regels van het Europese vrij verkeer van personen. Het kan hierbij gaan om een zelfstandig verblijfsrecht (bijvoorbeeld als EU-werknemer, EU-zelfstandige, EU-student of EU-bezitter van voldoende bestaansmiddelen) of een verblijfsrecht op basis van gezinshereniging met een Unieburger. Familieleden die zelf geen burger van de Unie zijn, dienen bijkomend aan te tonen dat zij gedurende deze periode gezamenlijk gevestigd waren met de Unieburger die zij kwamen vervoegen.

Berekening van de termijn:

De termijn van 5 jaar wordt berekend vanaf de datum van afgifte van uw aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlagen 19 en/of 19ter). In bepaalde gevallen kan uw verblijf in België echter onderbroken worden, zonder dat dit invloed heeft op de berekening van uw ononderbroken verblijf van vijf jaar.

Het gaat om de volgende situaties:

•             tijdelijke afwezigheden van maximaal zes maanden per jaar

•             afwezigheden van langere duur voor de vervulling van militaire verplichtingen

•             een afwezigheid van ten hoogste 12 achtereenvolgende maanden om belangrijke redenen zoals zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, studie of beroepsopleiding

•             uitzending om werkzaamheden te verrichten in het buitenland

In uitzondering op het principe van vijf jaar onafgebroken verblijf, wordt er in bepaalde gevallen reeds vóór de periode van vijf jaar ononderbroken verblijf een duurzaam verblijfsrecht toegekend aan de economische actieve Unieburgers (werknemers of zelfstandigen) en hun familieleden. 

Het gaat om de volgende situaties:

•             de economisch actieve Unieburger stopt met werken ten gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid en heeft meer dan 2 jaar ononderbroken in België verbleven of de arbeidsongeschiktheid is het gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte waardoor een recht ontstaat op een Belgische uitkering.

•             de economisch actieve Unieburger heeft op het ogenblik dat hij stopt met werken de wettelijke leeftijd bereikt heeft waarop hij in aanmerking komt voor een ouderdomspensioen of staakt zijn werkzaamheden ten gevolge van een vervroegde uittreding en werkte het laatste jaar in België én verbleef in totaal meer dan 3 jaar ononderbroken in België

•             de economisch actieve Unieburger overlijdt tijdens zijn beroepsleven en verbleef op het ogenblik van zijn overlijden 2 jaar ononderbroken in België of diens overlijden was het gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte

Indien u als economisch actieve Unieburger tijdens bepaalde periodes onvrijwillig werkloos was en dit vastgesteld werd door de bevoegde instanties, dan worden die periodes toch beschouwd als tijdvakken van werkzaamheid.

Procedure:

Unieburgers en familieleden die zelf Unieburger zijn, verkrijgen automatisch het duurzame verblijfsrecht van zodra zij aan de voorwaarden van onafgebroken verblijf in België voldoen. Indien u dit wenst, kan u dit duurzame verblijfsrecht laten erkennen door de gemeente van de plaats waar u verblijft. U krijgt dan een ‘document ter staving van uw duurzame verblijfsrecht’. U dient hiertoe een aanvraag in ter staving van uw duurzame verblijfsrecht (in de vorm van een bijlage 22) en maakt hierbij alle documenten ter ondersteuning van uw aanvraag over. Indien u aan de voorwaarden voor het duurzame verblijfsrecht voldoet,  maakt de gemeente uw dossier over aan de Dienst vreemdelingenzaken die een definitieve beslissing neemt binnen een termijn van vijf maanden.

Bij goedkeuring van uw aanvraag of indien geen beslissing genomen werd binnen de termijn van vijf maanden, krijgt u een ‘document ter staving van duurzaam verblijf’ in de vorm van een bijlage 8bis. Indien u dit wenst, kan u ook een elektronische versie van ditzelfde document verkrijgen in de vorm van een E+-kaart. Dit document is vijf jaar geldig. Wanneer u het duurzaam verblijf verworven hebt, wordt u ingeschreven in het bevolkingsregister.

Familieleden die zelf geen Unieburger zijn verkrijgen het duurzame verblijfsrecht wanneer zij aan de voorwaarden van onafgebroken verblijf en gezamenlijke vestiging voldoen. Zij dienen dit duurzame verblijfsrecht te laten attesteren. U meldt zich hiertoe vóór het verstrijken van uw elektronische F-kaart (of papieren bijlage 9) aan bij de gemeente van de plaats waar u verblijft en dient een aanvraag in ter staving van het duurzame verblijfsrecht (bijlage 22). Indien u zich pas na het verstrijken van uw huidige verblijfskaart aanmeldt bij de gemeente, kan u een administratieve boete van 200 euro worden opgelegd.

Bij uw aanvraag om een duurzame verblijfskaart als familielid van een Unieburger (bijlage 22) legt u alle documenten voor waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor het duurzame verblijfsrecht is voldaan. Als derdelands familielid, legt u tevens alle bewijzen voor waaruit blijkt dat u gedurende de periode van verblijf in België gezamenlijk gevestigd was met de Unieburger die u kwam vervoegen.

Op deze voorwaarde van gezamenlijke vestiging bestaan een aantal uitzonderingen:

  • indien de Unieburger die  u kwam vervoegen overleden is en u minstens een jaar in België heeft verbleven als gezinslid van een Unieburger, of
  • indien er een einde komt aan uw relatie met de Unieburger door echtscheiding,nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van het partnerschap

In deze situaties kan u uitzonderlijk alsnog een duurzaam verblijfsrecht krijgen, mits u voldoet aan de wettelijk voorziene vereisten én u het bewijs levert dat u werknemer of zelfstandige bent in België of voor uzelf en uw familie beschikt over voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat u tijdens uw verblijf ten laste valt van het sociale zekerheidsstelsel in België én beschikt over een ziekteverzekering of deel uitmaakt van een familie waarvan een persoon voldoet aan al die voorwaarden.

Bij goedkeuring van uw aanvraag of indien de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt  binnen de termijn van vijf maanden, krijgt u een ‘duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie’ in de vorm van een papieren bijlage 9bis. Indien u dit wenst, kan u ook een elektronische versie van ditzelfde document verkrijgen in de vorm van een F+-kaart.  Deze verblijfskaart is vijf jaar geldig. Wanneer u het duurzaam verblijf verworven hebt, wordt u ingeschreven in het bevolkingsregister.

Online aanvraagprocedure:

In bepaalde gemeenten kan u het document of de verblijfskaart ter staving van uw duurzame verblijfsrecht online aanvragen. Meer informatie dienaangaande vindt u terug op de webpagina van de gemeente waar u verblijft.

 

Wetgeving

Artikelen 42quater tem 42sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Artikelen 16 en 17 van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden.

 

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk [at] ibz.fgov.be

Logo Your Europe

Information services survey

Laatste update: 1/11/2023