Onze FOD

Directie en beheer van de FOD

""

Laura Szabo

Voorzitster van het Directiecomité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De FOD Binnenlandse Zaken wordt geleid door de voorzitster van het directiecomité, die de werking van de algemene directies en de verschillende stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken superviseert en zorgt voor de coördinatie ervan.

Zij heeft de leiding over de uitvoering van de strategische doelstellingen, begeleidt de planningsprocessen (strategische, operationele, personeels- en financiële plannen) en verdeelt de beschikbare middelen.

Zij evalueert eveneens de uitvoering van de plannen en de verwezenlijking van de doelstellingen.

 

Secretariaat van de Voorzitster

Tel: 02 488 11 21 - 02 488 11 06
presidente-voorzitster [at] ibz.fgov.be

 

Algemene directies

Geneviève Van Der Meeren Philip Willekens

Leen Depuydt
Directrice-generaal a.i.
Nationaal Crisiscentrum

Geneviève Van Der Meeren

Directrice-generaal
Civiele Veiligheid

Philip Willekens

Directeur-generaal
Veiligheid en preventie

Philippe Moreau Freddy Roosemont Bart Vrancken

Philippe Moreau

Directeur-generaal a.i.
Identiteit en Burgerzaken

Freddy Roosemont

Directeur-generaal
Vreemdelingenzaken

Bart Vrancken

Directeur-generaal
Digitale Innovatie en oplossingen

Stafdirecties

Stafdirectie Personeel & Organisatie / Facility

Laurent Flamend

Directeur

Secretariaat

Tel : 02 488 15 02

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze dienst coördineert het algemeen beheer van het personeel en wordt samengesteld door volgende directies:

  • Directie Planning en selectie
  • Directie Personeelsbeheer
  • Directie Competentieontwikkeling
  • Directie Juridische ondersteuning
  • Directie Organisatieontwikkeling
  • Afdeling Gebouwen- en Facilitair Beheer

 

Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole

""

Philippe Moreau

Directeur

Tel : 02 488 13 00

 

 

 

 

 

 

 

Coördinatie- en Ondersteuningsdiensten

Interne ondersteuningsdienst

Philippe Rosseel

Adviseur-generaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interne ondersteuningsdienst is samengesteld uit volgende diensten:

Corporate cel

De corporate cel bereidt de uitvoering van de beheersovereenkomst door alle diensten van de FOD Binnenlandse Zaken voor. Ze staat ook in voor de coördinatie en de opvolging ervan.

Daarnaast zorgt zij voor een optimale toepassing van de beginselen van goed bestuur.

De cel geeft eveneens de aanzet tot een uniforme aanpak en verzorgt de opvolging van het risicobeheer, de interne beheersing, het bedrijfscontinuïteitsbeheer, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens, de integriteit en de deontologie, de diversiteit en de gendermainstreaming.

Cel informatieveiligheid

De Cel informatieveiligheid ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de voorzitster van het directiecomité. Haar werkingsgebied doorkruist de FOD Binnenlandse Zaken.

De activiteiten van de cel bestaan in het continu adviseren, definiëren, ontwikkelen en verbeteren van het beleid, de processen en de standaarden van informatieveiligheid.