Veiligheid en Preventie

Onze hoofdtaak is het bijdragen tot het bevorderen van de veiligheid van de burgers. Dat doen we hoofdzakelijk op 3 manieren:

 • door intens samen te werken met tal van partners
 • door toezicht te houden op de correcte naleving van een aantal specifieke wetten en in geval van inbreuken sancties op te leggen
 • door maximaal in te zetten op preventie en burgers aan te sporen om ook zelf initiatieven te nemen voor meer veiligheid

Onze Algemene Directie bestaat uit 6 directies:

 1. Controle Private Veiligheid
 2. Geschillen en Juridische ondersteuning
 3. Lokale Integrale Veiligheid
 4. Politiebeheer
 5. Private Veiligheid
 6. Voetbalcel

Contact

Secretariaat

Tel : 02 488 33 24

Directie Geschillen en Juridische ondersteuning

Wie zijn wij

De dienst Geschillen en handelt de geschillen tussen de Federale Politie en de burger af, zoals een verzekeringsmaatschappij dat doet tussen burgers onderling.

Juridische Ondersteuning volgt de wet en regelgeving op van de gemeentelijke en administratieve sancties (GAS-) en camerawetgeving betreft. Daarnaast legt ze ook de boetes voor de private veiligheidssector op.

Wat doen wij

 • wij beheren de burgerlijke aansprakelijkheid van de (leden en voertuigen van de) Federale Politie en verdedigen/vertegenwoordigen de belangen van de Federale politie
 • we behandelen aanvragen tot kosteloze rechtshulp en tot vergoeding van zaakschade van Federale politieambtenaren
 • we behandelen aanvragen tot bijzondere vergoeding van Lokale politieambtenaren die slachtoffer zijn van gewelddaden
 • we stellen ontwerpbeslissingen op en behandelen geschillen betreffende administratieve sancties in het kader van de private veiligheid
 • we werken reglementering uit en verstrekken adviezen betreffende gemeentelijke administratieve sancties en camerawetgeving, en beantwoorden parlementaire vragen
 • we bieden juridische ondersteuning aan aan de directie Private Veiligheid en aan andere directies van Algemene Directie Veiligheid en Preventie
 • we leveren van identificatiekaarten af aan journalisten

Voor wie werken wij

Federale en Lokale politie, burgers, verzekeringsmaatschappijen en -makelaars, advocaten, deurwaarders en experten, bewakingsondernemingen en bewakingsagenten, de directie Private Veiligheid en andere directies van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, gemeenten en provincies, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, journalisten

Onder leiding van

Béa Vossen (Adjunct-directeur-generaal, NL) 
Tel: 02 488 33 62

E-mailadressen:

Algemeen e-mailadres: VPS-CAJ-GJO@ibz.fgov.be
Geschillen federale politie: DSJ.POLFED@ibz.fgov.be
Bewakingscamera's: camera@ibz.fgov.be
Sancties private veiligheid: sanctie.sanction@ibz.fgov.be

Directie Lokale Integrale Veiligheid

Wie zijn we

De directie Lokale Integrale Veiligheid werkt samen met steden en gemeenten aan de lokale veiligheid. Dat gebeurt via preventiemaatregelen net name tegen inbraak en overlast. Het doel is de burger te blijven sensibiliseren zodat hij zelf het initiatief kan nemen om zijn veiligheid te verbeteren.

Wat doen wij

 • We adviseren overheidsinstanties op verschillende niveaus bij de uitwerking van een integraal veiligheidsbeleid.
 • We stimuleren lokale overheden om de burger te sensibiliseren voor veiligheidspreventie.
 • We bouwen, in samenwerking met onze partners, onze kennis verder uit zodat alle preventieactoren doeltreffend kunnen bijdragen tot een veilige samenleving.
 • We evalueren de preventieacties die we zelf ondernemen en subsidiëren.

Voor wie werken wij

 • lokale overheden
 • provinciale overheden
 • politiezones
 • preventiewerkers

Onder leiding van

Veerle VAN CROMBRUGGE (Program Manager lokale veiligheid, NL)

Secretariaat

Marianne WILLEMS (FR)

Tel : 02 488 35 85

Fax : 02 488 35 23

Directie Politiebeheer

Wie zijn wij

De Directie Politiebeheer verleent ondersteuning voor het beheer van de 195 politiezones. Ze staat in voor het beheer van diverse materies met betrekking tot de goede werking van deze zones zoals de wetgeving over de financiering en de boekhouding, de procedures voor de aanstelling en de evaluatie van de korpschef, de benoeming en ontslagprocedures voor hogere officieren en de tuchtprocedures ten opzichte van de korpschefs en hogere officieren.

Daarnaast oefent de Directie Politiebeheer namens de minister ook het specifiek toezicht uit op de beslissingen genomen door de politieraden en de gemeenteraden op het vlak van politie.

Wat doen wij 

 De loopbaan van de hogere officieren/mandaathouders

 • Aanwijzing, hernieuwing van korpschefs en overige mandaathouders;
 • Vrijwillige beëindiging, ontslag, oppensioenstelling van mandaathouders en hoofdcommissarissen;
 • Benoemingen in de graad van hoofdcommissaris;
 • Baremische loopbaan 07/08;
 • Aanwijzing, aanstelling, benoeming, ontslag, oppensioenstelling leden van de algemene inspectie (IG, CP, HCP, Calog).

Tucht

 • Behandelen tuchtdossiers lastens (hogere) officieren en mandaathouders lokale politie;
 • Aanwijzing van de bijzitters en voorzitters van de tuchtraad en beheer van de werkingsmiddelen.

Financiën

 • Uitwerken regelgeving betreffende federale dotaties, gemeentelijke dotaties, begrotingsonderrichtingen;
 • Beheer/uitbetaling van het correctiemechanisme inzake de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen.

Politieorganisatie

 • Specifiek administratief toezicht op de beslissingen van de overheid van de één- of meergemeentezone;
 • Uitwerken regelgeving voor de beheersorganen van de politiezones (verkiezingen politieraad, samensmelting politiezones, kadernormen, BIN, etc.)
 • Uitwerken regelgeving m.b.t. de algemene inspectie (aanwijzing adjunct/IG, weging niveau A, etc.);
 • Behandelen beroep van een kandidaat-personeelslid (niet van onberispelijk gedrag of beperking territoriale inzetbaarheid);
 • Aanwijzing van de leden/bijzitters van diverse (advies)organen (vaste commissie van de lokale politie, federale politieraad, raad van burgemeesters, paritaire commissie, raad van beroep);
 • Zetelen als expert in diverse commissies en raden (pensioenscommissie, selectie- en evaluatiecommissie verbindingsambtenaren, raad inzake het jaarlijks vakantieverlof).

Politiefunctie

 • Uitwerken regelgeving inzake de vermindering van de oneigenlijke politietaken / kerntaken;
 • Uitwerken regelgeving betreffende het statuut van de bijzondere veldwachters;
 • Uitwerken regelgeving bepaalde missies van administratieve politie (art. 90 WGP, etc.).

Wij bieden In elke opgesomde materie advies en ondersteuning.

Voor wie werken wij?

Lokale (zones) en federale politie (personeel), Algemene Inspectie, federale politieraad, raad van beroep, raad van burgemeesters, paritaire commissie, tuchtraad, vaste commissie van de lokale politie, federale directies, gemeente- en politieraden, politiecolleges, burgemeesters, burgers, etc.

Onder leiding van

Veerle VAN CROMBRUGGE (Program Manager lokale veiligheid, NL)

Secretariaat

Karin BORREMANS (NL)

Tel : 02 488 34 22

Fax : 02 488 33 27

Directie Private Veiligheid

De directie Private Veiligheid verzekert het publieke belang inzake private veiligheid. Daartoe waakt zij over de correcte relatie tussen publieke en private veiligheid, het respect voor de rechtsstaat en de rechten van de burger. Vanuit deze doelstelling waarborgt de directie een beschermende reglementering met als basis de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017 en de wet tot regeling van het beroep van privédetective van 19 juli 1991.

Wat doen wij 

Op strategisch vlak:

 • Wij verzamelen kennis, winnen advies in en ontwikkelen een visie teneinde een adequaat overheidsbeleid voor te bereiden en de reglementering te actualiseren.
 • Wij maken het beleid kenbaar, verstrekken expertise en vertegenwoordigen de overheid op nationaal en internationaal vlak.

Op operationeel vlak:

 • Wij voeren een preventief beleid via de behandeling en de controle van aanvraagdossiers voor vergunningen, erkenningen en homologaties.
 • Wij organiseren een administratief toezicht op de naleving van de regelgeving.

Voor wie werken wij

 • Voor burgers, politiediensten, overheidsdiensten, private veiligheidssector

Onder leiding van

Bert HOFFER (directeur, NL)

Secretariaat

Marie-France VAN BAESTELAERE (FR)

Tel : 02 488 34 43

Fax : 02 488 34 90

E-mail: private.veiligheid@ibz.fgov.be 

Internet: http://www.vigilis.be

Directie Controle Private Veiligheid

Wie zijn wij

Het doel van deze directie is de organisatie van het toezicht en de controle op de naleving van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en de wet tot regeling van het beroep van privé-detective. Hierbij geven we prioriteit aan inbreuken/situaties die een invloed hebben op de correcte relatie tussen publieke en private veiligheid, het correct functioneren van de rechtsstaat en het respecteren van de rechten van de burgers

Wat doen wij

 • wij doen zowel administratieve als terreininspecties om na te gaan of de regelgeving gerespecteerd wordt
 • wij behandelen klachten met betrekking tot  private veiligheid van eenieder die hiermee geconfronteerd werd.
 • wij stellen processen-verbaal op naar aanleiding van vastgestelde inbreuken
 • wij werken samen met andere overheidsinstanties voor de controle op de private veiligheidssector
 • wij wisselen informatie uit met de directie private veiligheid

Voor wie werken wij

Voor burgers, politiediensten, overheidsdiensten, private veiligheidssector

Algemeen nummer: 02 488 34 93
Algemeen e-mailadres: spvcontrole@ibz.fgov.be

Voetbalcel

Onze missie

De voetbalcel staat in voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden, hoofdzakelijk in de hoogste afdelingen. Zij waakt tevens over de toepassing van de voetbalwet. Dit laatste vertaalt zich mede in mogelijke sancties voor clubs en supporters die deze wet overtreden.

Daarnaast focust ze ook op de preventie van voetbalgeweld en ander wangedrag (in het bijzonder alle vormen van discriminatie) en de sensibilisering van supporters.

Tenslotte speelt de Voetbalcel een belangrijke rol bij de internationale samenwerking rond voetbalveiligheid.

Wat doen wij

 • Wij zorgen voor een regelgeving die voldoende mogelijkheden biedt om efficiënt in te spelen op de evoluties inzake voetbalveiligheid
 • We streven via allerlei initiatieven naar een conviviale en niet-discriminerende sfeer op en rond voetbalstadions
 • Wij voeren een strikt sanctiebeleid t.a.v. de supporters die de voetbalwet overtreden;
 • Wij waken erover dat de organisatoren de verplichtingen nakomen die zijn opgelegd door de voetbalwet (oa. door adviesbezoeken, infrastructuurcontroles en wedstrijdcontroles);
 • Wij verstrekken advies aan de Minister bij vraagstukken gerelateerd aan de veiligheid rond voetbalwedstrijden
 • Wij streven naar een professionalisering van de samenwerkings- en overlegstructuren en zorgen voor een efficiënte informatie-uitwisseling;
 • Wij stimuleren de politiediensten tot het hanteren van een concept van dynamische risico-analyse en gastheerschap;
 • Wij nemen het voortouw inzake de redactie van verbeterprojecten inzake voetbalveiligheid op internationaal niveau.

Met wie werken wij

De burger, voetbalclubs, voetbalbonden, politiediensten, burgemeesters

Secretariaat

Tel : 02 488 33 24

Fax : 02 488 34 11