Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De commissaris-generaal en zijn medewerkers verlenen bescherming aan vreemdelingen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève (vluchtelingenstatus) of die een reëel risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst (subsidiaire beschermingsstatus).

Daartoe wordt elke asielaanvraag nauwgezet onderzocht overeenkomstig de internationale, Europese en Belgische regelgeving, waarbij met de asielcontext rekening wordt gehouden.

Concreet betekent dit:

 • Het verlenen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
 • Het weigeren van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
 • Het intrekken van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
 • Het uitreiken van documenten van burgerlijke stand aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Tegen een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal is beroep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

ContactSophie Van Balberghe

 • Sophie Van Balberghe (Commissaris-generaal, FR)
 • Adres :
  Personen die rechtstreeks met asiel te maken hebben (verzoekers om internationale bescherming, advocaten, vertrouwenspersonen, voogden en erkende vluchtelingen) kunnen terecht op dit adres, dat ook als officieel postadres geldt:
  EUROSTATION
  Ernest Blerotstraat 39 - 1070 Brussel
  Andere bezoekers melden zich op onderstaand adres:
  EUROSTATION
  Victor Hortaplein 40 - 1060 Brussel
 • Tel : 02 205 51 11
 • Fax : 02 205 50 01
 • E-mail : cgvs.info [at] ibz.fgov.be
 • Internet : http://www.cgvs.be
 • Toegangsplan - Ligging 

Directie

Sophie Van Balberghe (Commissaris-generaal, FR)

Christophe Hessels (Adjunct-commissris, NL)

Secretariaat

Ingrid Cammaert (Administratief assistent, NL)
Tel : 02 205 52 09
ingrid.cammaert [at] ibz.fgov.be

Onthaal / Helpdesk

Geert Breckpot (Attaché, NL)
Tel : 02 205 52 38
Fax : 02 205 50 33
CGRA-CGVS.Helpdesk [at] ibz.fgov.be

Communicatie - Informatie - Pers

Stefaan Moens (Attaché, NL)
Stefaan.Moens [at] ibz.fgov.be

Operationeel coördinator

Ruth Willems (Attaché, NL)
Tel : 02 205 52 57
ruth.willems [at] ibz.fgov.be

Documentatie- en Onderzoekscentrum - CEDOCA

An Vandeven (Adviseur, NL)
Verantwoordelijke
Tel : 02 205 55 11
Fax : 02 205 51 24
an.vandeven [at] ibz.fgov.be

Dienst documenten (alleen voor erkende vluchtelingen)

Claudia Boesmans (Administratief deskundige, FR)

Tel : 02 205 51 98
Fax : 02 205 52 01
CGRA-CGVS.Documents [at] ibz.fgov.be

Dienst internationale betrekkingen

Geert Beirnaert (Attaché, NL)
Tel : 02 205 50 54
CGRA-CGVS.International [at] ibz.fgov.be

Dienst advocaten

Geert Breckpot (Attaché, NL)
Tel : 02 205 52 38
Fax : 02 205 50 33
CGRA-CGVS.Advocate [at] ibz.fgov.be

Dossiercoördinatie voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

Anja De Wilde (Attaché, NL)
Tel : 02 205 51 37
Fax : 02 205 50 05
CGRA-CGVS.Mineurs [at] ibz.fgov.be

Dossiercoördinatie voor gender

Valentine Audate (Attaché, FR)
Tel : 02 205 21 07
Fax : 02 205 50 05
CGRA-CGVS.Gender [at] ibz.fgov.be