Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid zag het daglicht op 10 juni 2008. Het gaat om een Belgische staatsdienst met afzonderlijk beheer.

Het Kenniscentrum werd opgericht in het kader van de hervorming van de hulpdiensten en strekt ertoe alle nodige operationele expertise te leveren om te komen tot een betere integratie van de diensten van Civiele Veiligheid op het terrein (brandweer en eenheden van de Civiele Bescherming).

De verzameling, de verwerking, de ontwikkeling en de verspreiding van knowhow, de oprichting van een echt netwerk van deskundigen, de geïntegreerde ontwikkeling van drilreglementen, evenals een voortdurende evaluatie van de interventies zullen van het Kenniscentrum een referentiecentrum voor operationele aangelegenheden maken.

Contact

 • Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
 • Willy Vanderstraeten, Directeur a.i.
 • Tel. secretariaat : 02 500 25 07
 • Adres: Leuvenseweg 1 - B-1000 Brussel - België

 

Historiek

De reglementaire basistekst inzake de Civiele Veiligheid (vroeger «Civiele Bescherming» genaamd) dateert van 1963 : de wetgeving moest dus aangepast worden aan de nieuwe uitdagingen en risico’s van een moderne samenleving.

Op basis van die vaststelling ontstond een project tot hervorming van de Civiele Veiligheid. De ramp van Gellingen heeft de wil van alle actoren (brandweermannen, Gouverneurs, federale Staat, verenigingen van steden en gemeenten) om het systeem globaal te hervormen, alleen maar versterkt.

Een belangrijks fase in die hervorming is de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, die het nieuwe algemene kader vormt waarbinnen alle uitvoeringsmaatregelen geïntegreerd moeten worden.

De hoeksteen van die wet is de oprichting op supralokaal niveau van nieuwe juridische entiteiten, de hulpverleningszones. Die zullen instaan voor de opdrachten inzake Civiele Veiligheid vanuit de hulp- en brandweerposten. Daardoor concretiseert de wet een basisprincipe van de “Commissie Paulus”, de begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid: elke burger heeft recht op de snelste adequate hulp. Met andere woorden, de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke grenzen zullen in de toekomst geen obstakel meer zijn voor de interventies van de hulpdiensten.

De oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid kadert binnen die hervorming en beantwoordt aan een uitdrukkelijke vraag van de hulpdiensten.

De optie die in aanmerking genomen kwam, was de oprichting van een specifieke structuur binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met de nodige autonomie door de toekenning van een statuut van Staatsdienst met afzonderlijk beheer.

De oprichting van het Kenniscentrum strekt ertoe de verzameling en de verwerking van informatie inzake Civiele Veiligheid mogelijk te maken met het oog op een verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening. Het Centrum zal dus terreinexpertise genieten, met name via de deelname van uit hun dienst gedetacheerde operationele leden van de hulpdiensten aan de werkzaamheden van het Centrum.

Het Kenniscentrum werd opgericht door de wet van 22 januari 2007 en het koninklijk besluit van 28 maart 2007 heeft de uitvoeringsmodaliteiten ervan gepreciseerd.

Op 10 juni 2008 werd het Kenniscentrum officieel geïnstalleerd door de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael.

 

 

Opdrachten

De opdrachten, vastgelegd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 maart 2007, zijn de volgende:

 • 1. het opmaken van technische richtlijnen en operationele procedures voor de hulpverleningszones;
 • 2. de opleiding van het personeel van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid;
 • 3. het verzamelen en het analyseren van de statistische gegevens van de hulpverleningszones;
 • 4. het onderzoeken en evalueren van incidenten met als doelstelling de leermomenten hieruit op te nemen;
 • 5. het ontwikkelen van een documentatiecentrum inzake civiele veiligheid;
 • 6. de ontwikkeling en uitbouw van expertise en knowhow binnen de verschillende operationele diensten van de Civiele Veiligheid
 • 7. het maken of het laten maken van studies, op basis van de informatie die werd ingezameld of ter beschikking werd gesteld, ter ondersteuning van het beleid van de Civiele Veiligheid en met het oog op kwaliteitsverbetering van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid;
 • 8. het formuleren van beleidsadviezen voor de Minister van Binnenlandse Zaken, op zijn verzoek of op eigen initiatief;
 • 9. het verspreiden van kennis onder en het ter beschikking stellen van informatie aan de Minister, de provinciegouverneurs en de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de burgemeesters en de administratieve en de operationele diensten van de Civiele Veiligheid;
 • 10. het opbouwen van een kennisnet met binnen- en buitenlandse experts en deskundigen van ondermeer administraties, de operationele diensten, de universiteiten en andere betrokken verenigingen en organisaties;
 • 11. zijn medewerking verlenen aan onderzoek en studies, betreffende de civiele veiligheid, uitgevoerd door andere openbare instellingen;
 • 12. in geval van een noodsituatie als bedoeld in het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de nood- en interventieplanning, het ondersteunen van de interveniërende hulpdiensten door het ter beschikking stellen van informatie en gespecialiseerde kennis.

 

 

Organisatie

Het Federaal Kenniscentrum is een Staatsdienst met afzonderlijk beheer die bestaat uit 3

 • 1. het Beheerscomité, dat de opdrachten, de samenstelling en de werking van het Centrum vastlegt;
 • 2. de Administratieve Cel, die instaat voor het dagelijkse administratieve en financiële beheer, het actieplan van het Centrum uitwerkt en de follow-up ervan verzekert, in nauwe samenwerking met de technische en wetenschappelijke groep;
 • 3. de Technische en Wetenschappelijke Groep, samengesteld uit deskundigen aangewezen wegens hun bekwaamheid inzake civiele veiligheid. Voor de uitvoering van hun opdracht worden die deskundigen onder het gezag geplaatst van de algemeen directeur van het Kenniscentrum.

 

Juridische basis

 

 

Nuttige links

In België

In Europa