Jobs

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

Verpleegkundige voor de gesloten centra te Steenokkerzeel en Holsbeek (m/v/x)

 

Als verpleegkundige sta je in voor de organisatie van de medische zorgverstrekking, het toedienen van de medische zorgen en het bijdragen tot de gezondheid van de bewoners van het centrum.

Dit zal ondermeer volgende taken inhouden:
 

 • Je organiseert de verpleegkundige consultaties, voert de voorgeschreven behandeling uit en dient medische zorgen toe. Je staat ook in voor het beheer van het medisch materiaal.
 • Je fungeert als ambulante verzorger en komt tussen in crisissituaties voor alle verpleegkundige aspecten voor bewoners en personeel.
 • Je bent expert binnen je vakgebied en volgt de nodige bijscholing om de bewoners en het personeel steeds correct te kunnen informeren.

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG18281

Sociaal assistent (m/v/x) voor de gesloten centra te Steenokkerzeel

 

Als sociaal assistent sta je, tijdens het verblijf van de bewoners in het gesloten centrum, in voor hun individuele begeleiding en hun welzijn.

Je bereidt als terugkeerfunctionaris de bewoners voor op hun verwijdering door middel van gesprekken. Concreet betekent dit dat je hen begeleidt bij het aanvaarden van de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering.

In je rol als steunverlener luister je naar alle verblijfsgerelateerde problemen van de bewoner en tracht je hem hierin bij te staan. Verder zoek je, in de mate van het mogelijke samen met de bewoner, naar oplossingen.

Je treedt daarnaast ook op als tussenpersoon tussen de bewoners en de verschillende instanties (advocaten, gemeenten, OCMW’s, DVZ,…). Je kent de stand van zaken van de bewonersdossiers zodat je de bevoegde instanties bij kan staan in het nemen van verdere beslissingen.

...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG18280

Adjunct van de centrumdirecteur (m/v/x) voor het Repatriëringscentrum 127bis van Dienst Vreemdelingenzaken

 

Als lid van de directie sta je centrumdirecteur bij in het beheer en de coördinatie van het centrum. Je tekent in samenspraak met de directie de beleidslijnen uit, legt de prioriteiten en de doelstellingen vast. 

Je bent diensthoofd van een toegewezen dienst en maakt hierbij optimaal gebruik van de budgettaire, menselijke en materiële middelen. Je organiseert, plant en coördineert de werkzaamheden van deze dienst in overleg met de centrumdirecteur.

 • Indien je verantwoordelijk bent voor de materie personeelsbeleid en- beheer ondersteun je de centrumdirecteur bij het inzetten, evalueren, motiveren van medewerkers. Je stelt als coach alles in werking en geeft raad aan je team om bij te dragen tot hun algemene ontwikkeling.
  Indien je verantwoordelijk bent voor de materie veiligheid, sta je in voor de actieve en passieve veiligheid binnen het centrum. Je geeft ook rechtstreeks leiding aan het veiligheidspersoneel.
 • Indien je verantwoordelijk bent voor de materie bewoners, sta je in voor de ondersteuning van de bewoners en de coördinatie van de hierbij betrokken diensten. Samen met de centrumdirecteur ben je verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de internationale reglementen, de wettelijke normen en de gedragscode opdat juridische bijstand, sociale en medische verzorging, de ontspanning en ontwikkeling van en voor elke bewoner gewaarborgd blijft. 
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=CNG18174

Veiligheidsbegeleider (m/v/x) voor de gesloten centra te Steenokkerzeel en Holsbeek

 

Als veiligheidsbegeleider zorg je voor een veilige omgeving in een menselijke sfeer. Je toont respect voor iedereen in je werkomgeving: de bewoners/vreemdelingen, collega’s en de directie.

De grootste verantwoordelijkheid binnen jouw job is het toezien op de veiligheid binnen het gesloten centrum.
Dit omvat o.a. volgende taken:

 • Je doet aan dynamisch toezicht, observeert en voert de veiligheidsprocedures volgens de instructies van de centrumdirectie uit. 
 • Je gaat proactief tewerk en geeft adviezen aan de hiërarchisch meerdere om mogelijke conflictsituaties op te lossen en te voorkomen. 
 • Wanneer zich conflictsituaties voordoen, weet je het hoofd koel te houden en de situatie te harmoniseren. Een goede communicatie en teamwork spelen hierbij een belangrijke rol. 
 • Je voert fysieke controles uit, bijvoorbeeld het fouilleren van de bewoners. 
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=CNG18169

Coördinator veiligheidspersoneel Bureau Transfer te Steenokkerzeel (m/v/x)

 

Coördinator veiligheidspersoneel is een leidinggevende functie. Je bent verantwoordelijk voor een team van 25 veiligheidsmedewerkers-chauffeurs. Je fungeert als volwaardig intermediair niveau tussen de directie en het veiligheidspersoneel.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je coördineert en organiseert de dagelijkse werking, m.a.w. je bepaalt de planning, de prioriteiten en de taken van je team.
 • Je analyseert en bespreekt gebeurde incidenten. Je brengt hiervan verslag uit bij de hiërarchie en formuleert verbetervoorstellen.
 • Je neemt adequate beslissingen in geval van problemen. Je kent dan ook de veiligheidsvoorschriften van het centrum of van Bureau-T en kan deze toepassen teneinde de veiligheid van het personeel, de bewoners en derden optimaal te garanderen.
 • Je organiseert chauffeurs- en teamvergaderingen en zit deze voor.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=CNG18168

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Algemeen directie Crisiscentrum

Attaché A2 Coördinator passagiersgegevens (m/v/x) voor de Algemene Directie Crisiscentrum
 • Je organiseert en superviseert de activiteiten van de analisten en gedetacheerden voor de analyse van passagiersgegevens.
 • Je staat in voor de organisatie van het shiftensysteem.
 • Je staat de Directeur BELPIU bij in de organisatie en de verantwoordelijkheden/opdrachten van de dienst.
 • Je overlegt met de passagiersinformatie eenheden uit de andere lidstaten, opdat een goede operationele samenwerking kan uitgebouwd worden.
 • Je werkt nauw samen met verschillende diensten (juridische dienst, operationele ondersteuningsdienst,..).
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=MNG18113

Deskundige Communicatie & Informatiebeheer (m/v/x) voor het Crisiscentrum

 

Je zal werken binnen de dienst Communicatie, Alarmering of ICMS, naargelang je interesses en vaardigheden.

Concreet zal je belast worden met deze taken :

 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de configuratie van het nationaal veiligheidsportaal ICMS (Incident & Crisis Management System) adhv. werkvergaderingen met diverse overheden en interventiediensten, opleidingen, … ter ondersteuning van het projectteam ICMS;
 • Je draagt bij tot de alarmering van de bevolking en ondersteunt het projectteam BE-Alert (contacten met gebruikers, organiseren van testen, beantwoorden van vragen, …);
 • Je draagt jouw steentje bij aan diverse communicatie-opdrachten, zoals de redactie van nieuwsbrieven en het uitwerken van ondersteunende communicatietools voor diverse projecten en interne klanten;
 • Je neemt actief deel aan (de voorbereiding van) oefeningen;
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=CNG18133

Junior attaché A1 (M/V/X) - (Startbaanovereenkomst <26jaar)

Ben je jonger dan 26 jaar ?
Heb je er altijd al van gedroomd om te weten wat er achter de schermen gebeurt van het
Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse zaken ?
Ben je in het bezit van een masterdiploma?
Ben je planmatig sterk?
Lees dan snel verder, want misschien word jij onze nieuwe collega!

Junior administratief deskundige (M/V/X)

Ben je jonger dan 26 jaar ?
Heb je er altijd al van gedroomd om te weten wat er achter de schermen gebeurt van het
Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse zaken ?
Ben je in het bezit van een bachelor ?
Ben je een administratief duizendpoot ?
Werk je graag met cijfers?
Lees dan snel verder, want misschien word jij onze nieuwe collega!

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!