Jobs

FOD Binnenlandse Zaken

Jurist (m/v/x) voor de Federale gerechterlijke en veiligheidsinstanties

De Federale gerechtelijke en veiligheidsinstanties (de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken en Rechterlijke Orde) zoeken nieuw talent! 
Via deze selectie wordt er een wervingsreserve opgebouwd die vanaf juli 2019 geconsulteerd zal worden voor de functies van jurist. De laureaten uit de reserve zullen geconsulteerd worden voor diverse functies. Een bijkomende specifieke proef (selectiegesprek met of zonder case) zal op dat moment georganiseerd worden. 

Je taken kunnen onder andere de volgende verantwoordelijkheden en uitdagingen omvatten:

  • Je verleent advies (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering in het behandelde domein.
  • Je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering.
  • Je werkt mee aan het opstellen en verbeteren van reglementaire teksten en je ondersteunt het normatief proces (voorbereiding, opmaak van wetsvoorstellen en ontwerpen van Koninklijke besluiten, opvolging van de procedure voor de Raad van State…)
  • Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak op om accurate en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven.
  • Je doet voorstellen van aanpassingen aan de reglementering en actualiseert bestaande interne reglementering.
  • Je stelt juridische werkinstrumenten op (onderrichtingen, formulieren, syllabi, modelbeslissingen,…).
  • Je zult je leidinggevende bijstaan in de uitvoering van die opdrachten en je zult nauw samenwerken met de productiediensten, personeelsdienst en externe instanties.
  • Je beheert de individuele dossiers in betwisting in samenwerking met de andere diensten van de organisatie.

Meer info over de jobinhoud?

FOD Binnenlandse Zaken: Select@ibz.fgov.be

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

Monitor/Groepsbegeleider voor de gesloten centra RC127bis en CIM (niveau B)


Diploma: bachelor

Plaats: Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel) – Centrum voor Illegalen (Merksplas)

Aanbod: statutair

Solliciteer tot en met 25/02/2019 via Selor!

Familiecoach voor de gesloten gezinswoningen van Dienst Vreemdelingenzaken (niveau A)


Diploma: master

Plaats: Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel)

Aanbod: contract van onbepaalde duur

Solliciteer tot en met 25/02/2019 via Selor!

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!