Jobs

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Veiligheidsbegeleider (m/v/x) voor de gesloten centra in Steenokkerzeel, Holsbeek en Merksplas

Je bent als Veiligheidsbegeleider verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het gesloten centrum en begeleid je de bewoners tijdens hun verblijf met eerbied voor de geldende richtlijnen.

Dit omvat o.a. volgende taken:

 • Je doet aan dynamisch toezicht, observeert en voert correct de nodige veiligheidsprocedures wat betreft de organisatie van het centrum uit. Je beheerst mogelijke crisissituaties en stelt je steeds communicatief op om de veiligheid in het centrum te vrijwaren.
 • Je bent het directe aanspreekpunt. Je onderhoudt sociale contacten met de bewoners, biedt hen een luisterend oor en de nodige begeleiding in afwachting van hun terugkeer.
 • Je geeft adviezen aan de hiërarchisch meerdere om mogelijke conflictsituaties op te lossen en te voorkomen. 
 • ...

Meer info: http://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=CNG17059

Leerkracht voor het Repatriëringscentrum 127 bis(m/v/x)

Als leerkracht sta je in voor de pedagogische omkadering, in het bijzonder de algemene ontwikkeling en onderwijs van volwassenen en minderjarigen die in het Repatriëringscentrum 127bis verblijven.
Dit houdt onder andere volgende taken in :

 • Je plant en bereidt lessen voor. Je gebruikt hiervoor aangepaste didactische werkvormen en leermiddelen.
 • Je zoekt naar voldoende afwisseling met gepaste aandacht en begeleiding in je lessen opdat alle bewoners maximaal volgens hun capaciteiten kunnen vorderen.
 • Je zorgt voor een gunstige klasdynamiek die zowel het individueel en het sociaal leren als het algemeen welzijn begunstigt.
 • Je volgt onderwijsvernieuwingen kritisch op.
 • ...

Meer info:  http://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG17056/Leerkracht-voor-het-Repatri-ringscentrum-127-bis-m-v-x-voor-de-Dienst-Vreemdelingenzaken

ARTS-ADVISEUR (M/V/X) VOOR DE DIENST VREEMDELINGZAKEN

Je bent Arts-Adviseur en je verstrekt adviezen over aanvragen om machtiging tot verblijf die medische motieven inroepen. 

 • Je beoordeelt, op basis van het medisch dossier voorgelegd door de vreemdeling die in België verblijft, of de klinische ontwikkeling van de ziekte waaraan hij beweert te lijden beantwoordt aan de bij de wet voorziene voorwaarden, m.a.w. dat de ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, of een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. Deze beoordeling is noch een diagnostische, noch een prognostische oefening. Je hebt dus geen arts-patiënt relatie met de aanvrager. 
 • Je beoordeelt de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de aanvrager regelmatig verblijft. 
 • Je verstrekt advies in verband met de voornoemde elementen aan de ambtenaar die gemachtigd is om te beslissen omtrent de aanvraag om machtiging tot verblijf en op diens verzoek.
 • ...

Meer info: http://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG17178/Arts-Adviseur-m-v-x-voor-de-Dienst-Vreemdelingenzaken

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!