Jobs

Veiligheidsbegeleider

Als veiligheidsbegeleider zorg je voor een veilige omgeving in een menselijke sfeer. Je toont respect voor iedereen in je werkomgeving: de bewoners/vreemdelingen, collega’s en de directie.

De grootste verantwoordelijkheid binnen jouw job is het toezien op de veiligheid binnen het gesloten centrum.
Dit omvat o.a. volgende taken:

 • Je doet aan dynamisch toezicht, observeert en voert de veiligheidsprocedures volgens de instructies van de centrumdirectie uit.
 • Je gaat proactief te werk en geeft adviezen aan de hiërarchisch meerdere om mogelijke conflictsituaties op te lossen en te voorkomen.
 • Wanneer zich conflictsituaties voordoen, weet je het hoofd koel te houden en de situatie te harmoniseren. Een goede communicatie en teamwork spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Je voert fysieke controles uit, bijvoorbeeld het fouilleren van de bewoners.
 • Je controleert de toegang en de aanwezigheid van de bewoners en eventuele bezoekers.
 • Je meldt incidenten of andere informatie die belangrijk is voor collega’s en/of de directie. Indien nodig, stel je een verslag op.

Daarnaast begeleid je de bewoners en zorg je voor een goede organisatie van het dagelijkse leven binnen het centrum in afwachting van hun verwijdering van het Belgisch grondgebied.
Dit omvat o.a. volgende taken:

 • Je stelt je pedagogisch op en staat in voor de gezamenlijke en individuele begeleiding van bewoners.
 • Je staat in voor de organisatie en begeleiding van kleine activiteiten voor de bewoners. Jaarlijks breng je een aantal ideeën aan en werk je samen met jouw team de activiteiten uit. Ook bied je ondersteuning bij de organisatie van grotere activiteiten en themaweken.
 • Je bent het directe aanspreekpunt. Je onderhoudt sociale contacten met de bewoners, biedt hen een luisterend oor en de nodige begeleiding. Indien nodig, geef je hun vragen door aan de verantwoordelijke diensten (medische dienst, psycholoog, sociale dienst, e.d.).
 • Je informeert op een correcte manier de andere diensten zodat een vlotte samenwerking en een degelijke opvang en begeleiding van de bewoners gerealiseerd wordt.
 • Je ziet toe op de orde en netheid van het centrum en de bewoners. Hierbij heb je oog voor de hygiënische en sanitaire omstandigheden van de bewoners.
 • Je ziet mee toe op het telefoongebruik, de briefwisseling, e.d.

OPGELET: je werkt in een volcontinu systeem. De functie houdt dan ook avond-, nacht- en weekendprestaties in! Je werkt in shiften van 10u30.

Vanaf 19 juni Solliciteren via www.selor.be (selectie van niveau C voor alle federale overheidsdiensten)


Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans
Administratief Assistent P&O - Selectie & Rekrutering
Contactpersoon Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/793.95.12
E-mail: lin.cooremans@ibz.fgov.be

Dossierbehandelaar Asiel-en Migratiediensten

Bij de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sta je in voor de dispatching van de dossiers. De griffie is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van administratieve taken ter voorbereiding van de dossiers voor de magistraten van de Raad.

De griffie bestaat uit vier diensten die elk een eigen takenpakket hebben: de griffie, het onthaal, de tolkendienst en de expeditie.

 • Je ontvangt en registreert beroepen.
 • Je maakt het administratief dossier op en beheert het.
 • Je maakt brieven op.
 • Je staat in voor het klassementsbeheer;
 • Je roept de partijen op voor de zitting.
 • Je maakt de zittingsagenda op.
 • Je zorgt voor de betekening van arresten.
 • Je verwerkt cassatieberoepen tegen arresten van de Raad.
 • Je beantwoordt vragen en geeft inlichtingen aan interne en/of externe klanten.
   

Bij Dienst Vreemdelingenzaken behandel je dossiers van vreemdelingen i.k.v. hun toegang, verblijf, vestiging of verwijdering van het Belgisch grondgebied.
Dit kan gaan om aanvragen voor verblijfsvergunningen van korte of lange duur, gezinshereniging, naturalisatieaanvragen, verzoeken om internationale bescherming, enz. om zo de doelstellingen van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) inzake het beheer van de migratiestromen te behalen.

Het soort dossiers dat je zal beheren is afhankelijk van de afdeling waar je zal worden ingezet.

 • Je bestudeert de dossiers en behandelt deze autonoom.
 • Je verzamelt de nodige documenten om de aanvraag te vervolledigen en onderzoekt deze indien nodig. Je gaat na of de gegevens met de geldende reglementering overeenstemmen.
 • Je stelt binnen de voorgeschreven termijn een synthesenota op van het dossier zodat je een voorstel van een beslissing kan voorleggen aan jouw supervisor.
 • Je hebt voortdurend telefonisch en schriftelijk contact met interne en externe partners (o.a. de gesloten centra, advocaten, gemeentelijke overheden, de diensten van de federale politie, ambassades of sociale diensten).
 • Je geeft de betrokken personen informatie over de stand van zaken in de behandeling van hun dossier.
 • Je bent verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de dossiers (opvolgen, controleren en klasseren van afgewerkte dossiers).


Bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen word je ingeschakeld als polyvalent administratief medewerker.

 • Je levert administratieve ondersteuning aan verschillende diensten (geografische secties, het secretariaat van de juridische dienst, enz...).
 • Je volgt de inkomende en uitgaande correspondentie op.
 • Je interpreteert gegevens en voert deze in in een databank.
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en afsluiting van dossiers
 • Je organiseert de planning van de interviews.
 • Je verstuurt oproepingsbrieven naar personen die internationale bescherming aanvragen.
 • Je beheert het klassement.

Vanaf 19 juni Solliciteren via www.selor.be (selectie van niveau C voor alle federale overheidsdiensten)


Meer info over de jobinhoud? 

Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken Dienst Vreemdelingenzaken:
Lin Cooremans - Administratief assistent
Tel.: 02/793.95.12
E-mail: lin.cooremans@ibz.fgov.be 

 

Contactpersoon Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen & Staatslozen
Veerle Heiremans - Adviseur
Tel : 02/205.51.27
E-mail: veerle.heiremans@ibz.fgov.be

 

Contactpersoon voor  de Raad voor Vreemdelingenbeslissingen:
Femke Broucke – P&O correspondent
Tel. + 32 2 791 60 62
e-mail: Femke.Broucke@rvv-cce.fgov.be

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!