Onze FOD

Directie en beheer van de FOD

Freddy Roosemont

Voorzitter van het Directiecomité a.i.

 

De FOD Binnenlandse Zaken wordt geleid door de voorzitter van het directiecomité a.i., die de werking van de algemene directies en de verschillende stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken superviseert en zorgt voor de coördinatie ervan.

Hij heeft de leiding over de uitvoering van de strategische doelstellingen, begeleidt de planningsprocessen (strategische, operationele, personeels- en financiële plannen) en verdeelt de beschikbare middelen.

Hij evalueert eveneens de uitvoering van de plannen en de verwezenlijking van de doelstellingen.

 

Secretariaat van de Voorzitter a.i.

Daniëlle Glorieux
Tel : 02 500 21 27
Fax : 02 500 21 28
Danielle.Glorieux[at]ibz.fgov.be

Sylvie Baukens
Tel : 02 500 24 31
Fax : 02 500 21 28
sylvie.baukens[at]ibz.fgov.be

Algemene directies

"" "" ""

Bart Raeymaekers
Directeur-generaal
Crisiscentrum

Laura Szabo

Directeur-generaal ad interim
Civiele Veiligheid

Philip Willekens

Directeur-generaal
Veiligheid en preventie

"" ""  

Jacques Wirtz

Directeur-generaal
Instellingen en Bevolking

 

Freddy Roosemont

Directeur-generaal
Vreemdelingenzaken

Stafdirecties

Stafdirectie Personeel & Organisatie / Logistiek

Laura Szabo

Directeur

 

 

 

 

 

Personeel

Deze dienst coördineert het algemeen beheer van het personeel en wordt samengesteld door volgende cellen:

 • Cel planning en selectie
 • Cel personeelsbeheer
 • Cel competentiemanagement, kennis- en projectmanagement
 • Cel e-HR

Centrale logistieke dienst en Facility Management

Centrale Vertaaldienst

Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV)

Secretariaat

Christian Rottiers

Tel : 02 500 25 39

Patricia Ducochet

Tel : 02 500 22 67

Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole

""

Philippe Moreau

Directeur, FR

Tel : 02 500 22 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafdirectie ICT

 • Ontwikkeling en uitvoering van een globaal informatiseringsbeleid voor het departement
 • Beheer, ondersteuning en technische bijstand van het overkoepelend netwerk, ontwikkeld voor het hele departement

""

Filip Pynckels

Directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat

Christelle Debroux
Tel.: 02 793 97 01

Algemeen nummer
Tel.: 02 793 97 02

 

Coördinatie- en Ondersteuningsdiensten

Interne ondersteuningsdienst

Philippe Rosseel

Adviseur-generaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interne ondersteuningsdienst is samengesteld uit volgende diensten:

 • Juridische Dienst
 • Internationale Cel
 • Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
 • Informatie- en Communicatiedienst
 • Sociale dienst

 

Cel strategische ondersteuning

De strategische ondersteuningscel is samengesteld uit een multidisciplinair team dat als taak heeft de voorzitster te adviseren via juridische en beleidsadviezen in verband met alle dossiers/projecten van de FOD Binnenlandse Zaken.

De leden van deze cel verzorgen de follow-up van verschillende dossiers met betrekking tot de verwezenlijking van het managementplan en de bestuursovereenkomst. Ook het secretariaat van de voorzitster behoort tot deze cel.

Cel beheer Europese Fondsen

Website: https://amif-isf.be/

De Cel Europese Fondsen is belast met het beheer van de Europese fondsen “Asylum, Migration & Integration Fund” (AMIF) en het “Internal Security Fund” (ISF).

Algemeen staat deze cel in voor:

 • De organisatie van het toekennen van de AMIF/ISF fondsen aan bepaalde projectuitvoerders (hetzij via open oproepen, hetzij via directe toewijzingen);
 • Het ontvangen van de AMIF/ISF fondsen van de Europese Commissie en het uitbetalen van deze middelen aan alle projectuitvoerders die onder de fondsen vallen;
 • Het begeleiden van de projectuitvoerders vanaf de start van het project tot afsluiting ervan, telkens via het opstellen van een specifiek ministerieel besluit, coaching sessies, tussentijdse rapportage, plaatsbezoeken en controles;
 • De finale financiële en inhoudelijke controle van de projecten onder AMIF/ISF, waarbij een saldo (en dus de subsidie) wordt bepaald waarop de projectuitvoerder uiteindelijk recht heeft.

Cel informatieveiligheid en interne controle

De Cel informatieveiligheid en interne controle ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de voorzitster van het directiecomité. Haar werkingsgebied doorkruist de FOD Binnenlandse Zaken. Deze cel heeft als opdracht de organisatie te ondersteunen bij de correcte toepassing van de principes van informatieveiligheid en goed bestuur, maar ook bij te dragen aan een effectief en efficiënt systeem van intern beheer binnen de organisatie en aan een optimale beheersing van de risico's voor het behalen van de doelstellingen van de FOD.

De activiteiten van de cel bestaan in het continu adviseren, definiëren, ontwikkelen en verbeteren van het beleid, de processen en de standaarden van interne controle en informatieveiligheid.