Natuurrampen

Neem steeds eerst contact op met uw verzekeraar!

1. Naar aanleiding van de regionalisering van het Federaal Rampenfonds, dient u contact op te nemen met de regionale Dienst Rampenschade van uw Gewest (Vlaanderen, Wallonië of Brussel-Hoofdstad) voor elke ramp die plaatsvond na 1 juli 2014 :

 

Vlaanderen:

Vlaamse Overheid

Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 20

1000 BRUSSEL

 

https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

e-mail : rampenfonds@vlaanderen.be

contact : 02 553 50 10

 

Wallonië :

Service public de Wallonie

Service régional des Calamités

Avenue Gouverneur Bovesse 100

5100 JAMBES

 

https://pouvoirslocaux.wallonie.be

e-mail : calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

contact : 081 32 32 00

 

Brussel-Hoofdstad :

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Plaatselijke Besturen

Directie Investeringen - Rampenschade

Kruidtuinlaan 20

1035 BRUSSEL

 

www.plaatselijkebesturen.irisnet.be/themas/regionale-steun/rampen

e-mail : rampen@gob.irisnet.be

contact : 02 800 32 51

 

2. Binnen de FOD Binnenlandse Zaken blijft de Federale dienst Rampenschade bevoegd voor de behandeling van de dossiers van de rampen die plaatsvonden vóór  1 juli 2014:

 

FOD Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Civiele Veiligheid

Federale dienst Rampenschade

Leuvenseweg 1

1000 BRUSSEL

 

e-mail : rampen@ibz.fgov.be

contact : 02 500 20 83

 

Bezoek uitsluitend op afspraak 
 

 

De Federale dienst Rampenschade behandelt eveneens de dossiers inzake herstelling van de oorlogsschade (Eerste en Tweede wereldoorlog) veroorzaakt aan private en openbare goederen, b.v. : ontploffing van allerhande munitie tijdens werkzaamheden, aardverschuivingen,…

 

Er is enkel een financiële tussenkomst voorzien in geval van rechtstreekse en zekere materiele schade na interventie van:

 1. de lokale Politie en
 2. de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen).

 

Er is geen financiële tussenkomst voor preventieve werkzaamheden (b.v. : bodemsanering met het oog op de verkoop van een stuk grond of om te bouwen op een stuk grond).

 

De aanvraag tot tussenkomst moet naar de Federale dienst Rampenschade gestuurd worden binnen de 6 maanden na het incident. Uw verzekeringsmaatschappij moet haar tussenkomst specificeren of haar weigering tot tussenkomst rechtvaardigen.

 

 

Voor de raadpleging van oude dossiers “Rampenschade”, “Oorlogsschade” of “Congoschade”, dient u contact op te nemen met het Algemeen Rijksarchief, afdeling 5 “Hedendaagse Archieven”:

 

Ruysbroekstraat 2-6, 1000 Brussel (contact: 02 513 76 80)

Hopstraat 28, 1000 Brussel (contact: 02 274 15 00)

                     

Varia (uitsluitend ter herinnering) :

Laatste federale erkende rampen

 1. Overvloedige regenval van 12 juin 2012 : uitbreiding van de ramp met de gemeente Zwijndrecht (provincie Antwerpen)
 2. Windhoos en rukwinden van 27 en 28 juli 2013 in de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant
 3. Overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013 in de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant
 4. Windhoos en rukwinden van 5 augustus 2013 in de provincie Antwerpen
 5. Overvloedige regenval van 10 oktober 2013 in de provincie West-Vlaanderen
 6. Windhoos en rukwinden van 20 oktober 2013 in de provincie West-Vlaanderen
 7. Windhoos en rukwinden van 8 november 2013 in de provincie Antwerpen
 8. Windhoos en rukwinden van 3 januari 2014 in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
 9. Windhoos en rukwinden van 25 januari 2014 in de provincies Oost- en West-Vlaanderen
 10. Hagel van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg, Namen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
 11. Overvloedige regenval van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen
 12. Windhoos en rukwinden van 7, 8 en 9 juni 2014 in de provincie Luik

 

 

Naar aanleiding van de regionalisering van het Federaal Rampenfonds, moet u voor elke gebeurtenis die plaatsvond na 1 juli 2014 (zie deel 2 van de website) contact opnemen met het “Rampenfonds” van uw Gewest (Vlaams, Waals of Brussels). 

Deel 1 van de website: Federale rampen (die plaatsvonden VOOR 1 juli 2014)

NEWS van september 2016

Twee bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2016:

 1. “Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2015 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend”

  Dit besluit heeft enkel betrekking op de gemeenten Kortemark, Lichtervelde, Vleteren en Wingene in de provincie West-Vlaanderen; en de gemeente Knesselare in de provincie Oost-Vlaanderen.  
   
 2. “Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend”

  Dit besluit heeft enkel betrekking op de gemeenten Malmedy en Waimes.

De getroffen personen kunnen hun dossier indienen bij hun provinciegouverneur tot 31 december 2016. U kan de adressen van de gouverneurs terugvinden in de “gebruikshandleiding” (zie hieronder).

                                       ***************************************

Ter herinnering (de termijn voor de indiening van de dossiers is immers verstreken sinds september 2015) vindt u hieronder de lijst van de natuurrampen van 2012, 2013 en 2014 die erkend werden in 2015:

 

Opgelet: (hoorde bij erkende rampen)

Sinds 1 maart 2007 vergoeden de verzekeringsmaatschappijen de meeste « gewone » schadegevallen (via de brandverzekering): woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van riolen, terreinverschuivingen en -verzakkingen (eenvoudige risico’s).

U wordt dus NIET vergoed door het Rampenfonds voor de schade die verzekerbaar was.

Controleer, om onnodige administratieve stappen te vermijden, of u wel degelijk een geldig dossier kunt indienen bij het Rampenfonds:

De gids « RAMPENSCHADE - GEBRUIKSHANDLEIDING » zal de meeste van uw vragen beantwoorden. Raadpleeg deze gids aandachtig. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u ons contacteren:

contact: rampen@ibz.fgov.be

 

Formulieren

Welke formulieren dient u te gebruiken en hoe? Zie de gids « Rampenschade - gebruikshandleiding »

formulieren

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten: de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto's, kostenramingen en facturen. Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekend schrijven, naar de gouverneur van de provincie waarin u getroffen bent. U kunt slechts één globale aanvraag indienen bij één enkele gouverneur, ook al hebt u getroffen goederen in meerdere provincies: kies dan één van de betrokken gouverneurs. 

 

Erkennings- en schadevergoedingsprocedure

OPENBAAR DOMEIN

Voor hun goederen van het openbaar domein (wegen, bruggen, …) moeten de administraties (gemeenten, gewesten, OCMW's, …) het algemeen formulier « rechtspersoon » gebruiken (zie rubriek « Formulieren ») en er alle nuttige bijlagen aan toevoegen (foto's, vaststellingen, verslagen, kostenramingen, facturen, …). De schadevergoedingsaanvraag moet NIET naar de provinciegouverneur gestuurd worden, maar rechtstreeks naar: 
 

FOD Binnenlandse Zaken, Directie Rampenschade, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel


De getroffen administraties hebben een termijn van 6 maanden om hun aanvraag in te dienen, te dateren vanaf de maand volgend op de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het erkenningsbesluit.

De franchise voor de goederen van het openbaar domein bedraagt: 12.500,00 EUR. Het is nutteloos om een dossier in te dienen voor schade die lager is dan dit bedrag.
 

*****

Voor hun goederen van het privaat domein, moeten de administraties het algemeen formulier « rechtspersoon » + de bijzondere formulieren ad hoc gebruiken, en hun dossier naar de betrokken provinciegouverneur sturen.

OPGELET : in geval van schade (bosbouw of andere) in verschillende provincies, moet één enkel globaal dossiernaar één enkele gouverneur naar keuze gestuurd worden.

 

Wetgeving (Omzendbrieven, instructies)

 

Nuttige adressen

Uw gemeenteadministratie is uw eerste aanspreekpunt: ze kan u de formulieren bezorgen indien u ze niet kunt afdrukken. De gemeente/stad zal u het adres geven van de provinciegouverneur, en u bepaalde noodzakelijke bijlagen voor uw dossier bezorgen.

De provinciegouverneurhebt u nog geen beslissing gekregen, dan kan u contact nemen met de provinciale dienst waar u uw dossier hebt opgestuurd. 
Alle adressen van de provinciale diensten staan in de gids « Rampenschade – gebruikshandleiding »(beschikbaar bij uw gemeente als u deze niet kunt afdrukken).

Wanneer u de beslissing van de gouverneur ontvangt, kunt u zo nodig contact opnemen met de centrale dienst in Brussel voor al wat de wederbelegging en de betaling betreft:

FOD Binnenlandse Zaken
Directie Rampenschade
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
Tel.: 02 500 24 89 – 02 500 24 47

 

Bezoek uitsluitend op afspraak

e-mail: rampen@ibz.fgov.be

 

De Directie Rampenschade staat ook in voor de herstellingen van 2 andere types schade:

 • De schade veroorzaakt door explosieven van de Eerste en Tweede Wereldoorlog aan private en openbare goederen, aan woningen of aan beroepsmaterieel: voor meer info contacteer de FOD Binnenlandse Zaken: rampen@ibz.fgov.be)
 • En de Congoschade aan private goederen veroorzaakt bij de overgang naar de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo (contact: rampen@ibz.fgov.be). Deze materie komt steeds minder voor.


Om enkel oude dossiers « oorlogsschade » of « Congo » te raadplegen, dient u zich wenden tot het Algemeen Rijksarchief, afdeling 5 « Hedendaagse archieven »:

Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel (tel. 02 513 76 80)
Hopstraat 28, 1000 Brussel (tel. 02 274 15 00)

 

Deel 2 van de website : "GEWESTELIJKE" rampen (die vanaf 1 juli 2014 plaatsgevonden hebben)

Het Rampenfonds is geregionaliseerd

Sinds 1 januari 2015 is het Rampenfonds een gewestelijke bevoegdheid. Binnen de FOD Binnenlandse Zaken blijft een federale dienst bevoegd met het behandelen van alle rampen die TOT EN MET 30 JUNI 2014 plaatsgevonden hebben.

Wat betreft alle rampen die vanaf 1 juli 2014 plaatsgevonden hebben, kan u met de gewestelijke diensten contact nemen :

Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid
Bestuurszaken
Vlaams Rampenfonds
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 38 – zone 4C
1000 BRUSSEL

rampenfonds@vlaanderen.be - Tel: 02 553 50 10

Waals Gewest

Service Public de Wallonie
Service régi onal des Calamités
DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé
Avenue Gouverneur Bovesse 100
5100 JAMBES

http://pouvoirslocaux.wallonie.be 
Calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 
Contact : 081 32 32 00

Brussel-Hoofstad

Gewestelijke Overheidsdienst Brusse l, Plaatselijke Besturen
Directie lnvesteringen
City center
Kruidtuinlaan 20
1035 BRUSSEL

rampen@gob.irisnet.be - Tel: 02 800 33 27 - 02 800 33 36 - 02 800 32 51

 

-->