Verplicht bezit van een geldig nationaal paspoort of identiteitsbewijs

Tijdens uw verblijf in België moet u als Unieburger of als familielid van een Unieburger, altijd uw identiteit en uw verblijfsrecht kunnen aantonen, wanneer:

•             U ouder bent dan 15 jaar en

•             U zich op de openbare weg bevindt.

Houd dus steeds uw identiteits- en verblijfsdocumenten bij u zodat u, zo nodig kunt bewijzen wie u bent en dat u in België mag verblijven (bijvoorbeeld bij een politiecontrole of wanneer u het vliegtuig neemt).

Politiediensten kunnen de vreemdeling die geen houder is van de vereiste identiteits- of verblijfsdocumenten bestuurlijk aanhouden (maximum 24 u), in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Men kan u ook geldboete van 26 tot 500 euro opleggen.

 

 

Wetgeving

Artikel 21 en 34, §3 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Artikelen 74/7 en 79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk [at] ibz.fgov.be

Logo Your Europe

Information services survey

 

Laatste update: 1/11/2023