Een diversiteitsplan

Een Federale Overheidsdienst met 5.000 medewerkers: de FOD Binnenlandse Zaken is een onuitputtelijke bron van diversiteit en wil dat ook blijven!

Als werkgever heeft ons departement aandacht voor de gelijkheid van kansen. Mevrouw Z. heeft drie kinderen, de heer Y. heeft er geen, mijnheer X. is slechtziend, juffrouw W. is pas 20 jaar geworden, mevrouw V. is geboren en getogen in Congo, de heer U. viert zijn 40-jarige loopbaan. Deze mensen en duizenden anderen werken samen bij de FOD Binnenlandse Zaken. Zoveel levens en loopbanen om te beheren, zoveel culturen en eigenheden om te respecteren.

Waarom aandacht besteden aan diversiteit?

  1. Om de alom aanwezige diversiteit in de maatschap- pij beter te vertegenwoordigen: als overheidsdienst moet de FOD Binnenlandse zaken een juiste weer spiegeling zijn van de bevolking voor wie hij werkt.
  2. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn: iedereen die gemotiveerd is en de juiste competenties heeft, kan carrière maken bij onze FOD.
  3. Om de FOD dynamisch te houden: door de talrijke profielen kan de administratie niet anders dan zichzelf in vraag stellen en evolueren. 
  4. Om een aangename werkomgeving te creëren waar iedereen zich mag uitdrukken.

Hoe diversiteit bevorderen?

Aan de hand van een plan. Niet om grenzen te stellen, maar om mogelijkheden te creëren. Sinds jaren worden stappen gezet om de diversiteit binnen onze FOD te promoten. Het plan integreert nu de oude en de nieuwe acties in één coherent beleid. Het beschrijft initiatieven met betrekking tot de aanwerving en het loopbaanbeheer, het dagelijkse werk, de sensibilisatie en de communicatie.

Dit geheel van gestructureerde acties moet verhinderen dat de diversiteit bij de eerste de beste gelegenheid aan de kant geschoven wordt.

Voor wie is het diversiteitsplan bestemd?

Voor iedereen. Toch werden er doelgroepen gedefinieerd, aangezien sommigen specifieke behoeften hebben bij hun indiensttreding, loopbaanontwikkeling of dagdagelijkse werk. Bepaalde acties spitsen zich dan ook toe op vrouwen, allochtonen, gehandicapten en 50-plussers. We moeten echter oppassen met mensen in categorieën onder te brengen. We willen geen discriminatie, maar gelijkheid.

Hoe uit zich dat concreet?

Concreet gaan we in actie komen.

Voorbeelden:

  • Inrichting van de werkplaats

Liften voor personen met beperkte mobiliteit, een visueel alarm voor doven, een website die toegankelijk is voor slechtzienden… De werkplaats wordt aangepast aan de behoeften van het personeel. Er bestaan oplossingen en ze worden al toegepast, maar het kan altijd beter.

Een blinde secretaris: ”Ik werd erg positief ontvangen en kan heel wat taken probleemloos uitvoeren. De inkomende post kan ik scannen en lezen met mijn brailleleesregel. Dat toestel vertaalt alle tekst die op mijn computerscherm verschijnt in braille. Een andere optie is het omzetten van de tekst in spraak [...].”

  • Vrouwen helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaan

De FOD Binnenlandse Zaken heeft momenteel 43% vrouwen en 57% mannen in zijn rangen. 62% van de vrouwen is contractueel aan onze FOD verbonden, 38% is vastbenoemd. Bij de mannen is die verhouding omgekeerd. In de toekomst moeten er evenveel vastbenoemde vrouwen als mannen zijn.

  • Telewerk

Sommige personeelsleden werken één of twee dagen per week thuis. Tijdwinst (gedaan met pendelen), werkcomfort, meer vrijheid… de formule kent succes. De FOD Binnenlandse Zaken telt momenteel enkele tientallen telewerkers, in de toekomst kunnen dat er honderden zijn.

Een jonge moeder met twee kinderen: ”Het telewerk biedt me bepaalde mogelijkheden die ik voorheen niet had: voor ik ’s morgens begin te werken, heb ik tijd om iets anders te doen. Ik kan ook huishoudelijke taken verrichten (de wasmachine aanzetten bijvoorbeeld).”

Een gezinshoofd: ”Door het telewerk kent mijn gezin een betere levenskwaliteit: de kinderen kunnen ‘s morgens later opstaan en ’s avonds moeten ze niet naar de opvang. Ik heb dus meer tijd voor hen. Ik voel me minder schuldig over mijn keuze om op het platteland – ver van mijn werk – te gaan wonen.” -

  • Sensibiliseren voor verschillen

De FOD Binnenlandse Zaken stelt mensen tewerk die afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld. Ons departement wil het personeel sensibiliseren voor de verschillen, zonder te stigmatiseren. Dat gebeurt via tentoonstellingen, museumbezoeken, buitenlandse maaltijden enz. Kortom, allerlei activiteiten om de andere culturen te leren kennen… en te appreciëren!

Wilt u meer weten over het diversiteitsbeleid bij de FOD Binnenlandse Zaken? Surf dan naar de website http://www.ibz.be  of contacteer de stafdienst Personeel en Organisatie via OInfo [at] ibz.fgov.be">P&OInfo [at] ibz.fgov.be.