Asiel en migratie

De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners. Hij zorgt ervoor dat de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden toegepast.

Voor elke vreemdeling neemt de Dienst een beslissing met de volgende kenmerken:

  • transparant: met duidelijke en welomlijnde regels
  • objectief: met een beoordeling zonder enig vooroordeel
  • correct en passend: conform de wet, gemotiveerd in rechte en in feite
  • snel: binnen zeer korte termijnen
  • geval per geval: elke aanvraag wordt individueel behandeld

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af. Het CGVS is een onafhankelijke instantie.

Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn in toepassing van de wet van 15 december 1980.

Infodesk

Een vraag over je dossier ?

Tel. : 02 793 80 00

E-mail: infodesk[at]ibz.fgov.be

Hoe zit het met mijn visumaanvraag?

Online raadpleging

Verzoeken tot Internationale Bescherming: Aanvraag tot het bekomen van een afspraak in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’

Sinds 17 maart zijn de aanvragen om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen in het Aanmeldcentrum tijdelijk opgeschort. Deze maatregel werd genomen in uitvoering van de maatregelen van de Belgische regering om maximaal de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Asielzoekers die in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’ hun aanvraag tot internationale bescherming willen registreren, moeten een afspraak maken door middel van een online formulier.

Het aanvraagformulier tot het bekomen van afspraak in het Aanmeldcentrum is terug te vinden via deze link: htpps://arrivalcenterappointment.ibz.be

Het volledig ingevuld formulier zal automatisch worden verstuurd naar de Dienst Vreemdelingezaken.

De verzoekers ontvangen de bevestiging van de afspraak per mail met precisering van de dag en het uur van de afspraak. Het is absoluut verplicht om deze afspraak te respecteren en zich individueel (met het gezin) aan te bieden.

Het is niet toegelaten om groepjes te vormen bij het aanmeldcentrum.

Dit aanvraagformulier is uitsluitend voorbehouden aan de personen die in het Aanmeldcentrum ‘klein Kasteeltje’ een registratie van een verzoek tot internationale bescherming willen indienen.

Indien het formulier voor andere procedures wordt doorgestuurd, zal dit  NIET  worden behandeld.