Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers nu verzekerd tegen beroepsziekten (30 april 2020)

Tot nu toe was er geen dekking voor beroepsziekten voorzien voor de vrijwillige leden van de hulpverleningszones. Ten gevolge van de risico’s van de coronacrisis en de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte door Fedris voor de (beroeps)ambulanciers, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem erop aangedrongen om ook de dekking voor de vrijwilligers te regelen.

Tijdens de Ministerraad van 25 april 2020 heeft de federale regering besloten om hen op dezelfde manier te behandelen als hun beroepscollega’s. Deze regeling zal gelden voor de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers van de hulpverleningszones.

In de huidige context van de COVID-19-pandemie heeft deze nieuwe dekking ook een gevolg voor de vrijwillige ambulanciers die patiënten met COVID-19 vervoeren. Ze hebben nu dezelfde rechten als beroepsambulanciers, die door Fedris al erkend waren als een groep met een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet voor vrijwilligers die erkend worden als slachtoffer van een beroepsziekte een recht op een terugbetaling van de kosten voor hun gezondheidszorgen, een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (bij een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15 dagen) en desgevallend een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in dat vrijwilligers nu verzekerd zijn tegen het risico om een beroepsziekte te krijgen.

Een slachtoffer kan een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij zijn hulpverleningszone aan de hand van de formulieren 601 en 603 (terug te vinden op de website van Fedris). Deze formulieren moeten worden ingevuld door het slachtoffer en een arts. Als Fedris een positief advies geeft, kan de hulpverleningszone de schadevergoeding rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetalen. In dit geval stort Fedris dit bedrag nadien terug naar de hulpverleningszone.

Deze nieuwe maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 11 maart 2020, van zodra het koninklijk besluit hier rond gepubliceerd is. Aanvragen tot schadevergoeding kunnen nu al worden ingediend.

De erkenning van COVID-19 als beroepsziekte gebeurt door Fedris. De volledige lijst van activiteiten en sectoren waarvoor COVID-19 als beroepziekte kan erkend worden en meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag kunt u terugvinden op hun website: www.fedris.be/nl/FAQ-Covid-19

Contact

Thomas Biebauw
02 488 51 10 02
0471 50 06 94
email