Een workshop over het beheer van de gevolgen van een elektrische black-out (20 juni 2019)

Op 13 en 14 juin 2019 organiseerde het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming van de Luxemburgse regering een workshop met de titel « De langdurige black-out: gevolgbestrijding, prioritering van de behoeften en planningsmethodieken ». Het Nationaal Crisiscentrum heeft het genoegen gehad deel te nemen aan deze workshop.

Dit colloquium werd in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie georganiseerd (http://www.benelux.int/fr(externe link)).

Opportuniteit

Het gebruik van elektriciteit als energiebron heeft in onze maatschappij dergelijke proporties aangenomen dat de beschikbaarheid ervan een noodzakelijke voorwaarde is geworden voor het socio-economisch functioneren van België.

Het Nationaal Crisiscentrum houdt zich al jaren met het risico op onderbreking van de elektriciteitsvoorziening bezig. Er werden verschillende instrumenten ontwikkeld om de overheden te helpen om de gevolgen van een langdurige onderbreking van de elektriciteitsvoorziening voor de volksgezondheid, de civiele veiligheid en de openbare orde te beheren. Een van deze instrumenten is het Nationaal Noodplan - Grootschalige onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading dat het beheer op het federaal niveau organiseert en de Noodplanningsgids – Grootschalige elektriciteitspanne die werd uitgewerkt om de gouverneurs en de burgemeesters in het kader van hun noodplanningsactiviteiten met het oog op dit risico te ondersteunen.

Met het oog op de risicoperiodes tijdens de afgelopen winters hebben we ons hoofdzakelijk op het risico op elektriciteitsschaarste geconcentreerd. Het Nationaal Crisiscentrum wil nu  dieper ingaan op de activiteiten met betrekking tot het risico op een elektrische black-out. Dit risico werd geïdentificeerd als een van de cruciale risico's voor de Belgische maatschappij, en dit in het kader van de nationale risicoanalyse die in 2018 gefinaliseerd werd door het Nationaal Crisiscentrum (ons activiteitenverslag van 2018 bevat meer details over de risicoanalyse). Deze workshop was dus een niet te missen opportuniteit.

Uitwisselingen

Wij konden informatie uitwisselen over de verwachte gevolgen van een black-out en de essentiële behoeften van de bevolking
en de goede praktijken waarvan gebruik moet worden gemaakt om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de gevolgen van een dergelijke onderbreking. De distributie van drinkwater, het afvalwater, de telecommunicatie en de brandstoffen behoren tot de kwetsbaarste sectoren in geval van langdurige onbeschikbaarheid van elektriciteit. De openbare overheden, de sectoren en de burgers moeten zich gezamenlijk voorbereiden op deze uitdagingen.

Alle actoren hebben het belang van voorafgaande informatie voor de bevolking erkend. De burgers moeten gesensibiliseerd worden om zich op een dergelijk risico voor te bereiden en om in geval van langdurige onbeschikbaarheid van elektriciteit op passende wijze te reageren. Het Nationaal Crisiscentrum houdt zich daar al verschillende jaren mee bezig. Informatie over dit risico en de aanbevelingen over de manier waarop men zich voor/tijdens/na een elektriciteitsonderbreking moet gedragen zijn al beschikbaar op het platform risico-info (https://www.risico-info.be/nl/risicos/technologische risicos/stroomonderbreking(externe link) ).

De crisiscommunicatie was een van de onderwerpen die behandeld werden tijdens de workshop. Het Nationaal Crisiscentrum kon, samen met de FOD Economie en Elia (de beheerder van het Belgisch hoogspanningsnet), de communicatiestrategie die in het kader van het risico op elektriciteitsschaarste werd uitgewerkt voorstellen. Zo werd gewezen op de zeer goede samenwerking tussen de actoren die betrokken zijn bij deze problematiek. Dit is noodzakelijk om op adequate wijze te kunnen communiceren.

De uitwisselingen hadden ook betrekking op de aanbevelingen die aan de kritieke infrastructuren moeten worden doorgegeven, om hun weerbaarheid te versterken. Er werd in het bijzonder aandacht besteed aan de impact op de watersector.

Contact

Pers NL

0471 763 704