Een nieuwe directeur-generaal voor het Crisiscentrum

Na de door SELOR georganiseerde selectieprocedure heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken aan de Koning de benoeming voorgesteld van de heer Bart Raeymaekers als directeur-generaal van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 

Het Crisiscentrum staat 24/7 ten dienste van de Federale Regering op het vlak van de noodplanning en het interdepartementaal beheer van noodsituaties en gebeurtenissen van grote omvang. 

Haar directeur-generaal stuurt de ontwikkeling van het Crisiscentrum aan, zowel op het vlak van de infrastructuur als van het personeel en de middelen, teneinde de Federale Regering bij te staan bij het optimaal, gecoördineerd, interdepartementaal en multidisciplinair beheer van noodsituaties. Hij ziet in dit kader toe op de noodzakelijke samenwerking met de andere overheidsdiensten en dit op alle bestuursniveaus. Hij komt ook bij delegatie tussen bij de coördinatie van gebeurtenissen van grote omvang die een impact kunnen hebben op de openbare veiligheid, wanneer de openbare orde verstoord wordt of bij noodsituaties die een gecoördineerde aanpak op federaal niveau vereisen.

De heer Bart Raeymaekers werkte voorheen binnen de geïntegreerde politie en was adjunct-kabinetschef van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Hij neemt zijn functie officieel op vanaf 1 maart 2017. 

Gedurende meer dan twee jaar bekleedde Alain Lefèvre de functie van DG ad interim. Minister Jan Jambon, alsook Isabelle Mazzara, voorzitster van de FOD Binnenlandse Zaken, bedanken hem voor zijn professionalisme en zijn engagement in de voorbije jaren.