Natuurrampen - Het Rampenfonds

Deel 1 van de website : "FEDERALE" rampen (die tot en met 30 juni 2014 plaatsgevonden hebben)

Nieuws

De laatste erkenning van rampen onder federale bevoegdheid dateert van juni 2015. De termijn om een dossier in te dienen is verstreken op 30 september 2015.

Naar aanleiding van de regionalisering van het Rampenfonds moet u zich nu richten tot de Diensten Rampenschade van de Gewesten, die bevoegd zijn voor alle rampen die zich voorgedaan hebben na 1 juli 2014. U vindt de contactgegevens van die diensten terug in “deel 2” van deze site.

«Deel 1» blijft nog even ter herinnering op de site vermeld staan.

Nieuwe Koninklijke Besluiten van erkenning werden door de Ministerraad goedgekeurd.

Naar aanleiding van de publicatie van de Koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2015, worden 11 federale natuurrampen officieel erkend. U mag nu uw dossier naar de GOUVERNEUR van de provincie waar u de schade geleden heeft, opsturen (tot en met 30 september 2015 : de maand juni + 3 maanden). Controleer de lijst van de getroffen gemeenten in het Koninklijk besluit dat u aangaat. U vindt de adressen van de provinciale diensten van de gouverneurs in de rubriek “nuttige adressen- gebruikshandleiding”.

 1. Overvloedige regenval van 12 juin 2012 : uitbreiding van de ramp met de gemeente Zwijndrecht (provincie Antwerpen)
 2. Windhoos en rukwinden van 27 en 28 juli 2013 in de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant
 3. Overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013 in de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant
 4. Windhoos en rukwinden van 5 augustus 2013 in de provincie Antwerpen
 5. Overvloedige regenval van 10 oktober 2013 in de provincie West-Vlaanderen
 6. Windhoos en rukwinden van 20 oktober 2013 in de provincie West-Vlaanderen
 7. Windhoos en rukwinden van 8 november 2013 in de provincie Antwerpen
 8. Windhoos en rukwinden van 3 januari 2014 in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
 9. Windhoos en rukwinden van 25 januari 2014 in de provincies Oost- en West-Vlaanderen
 10. Hagel van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg, Namen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
 11. Overvloedige regenval van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen

 

HAGELSCHADE aan wagen : hoe een aanvraagdossier samenstellen :

STAP 1 : volgende formulieren downloaden en invullen (in 2 exemplaren) :

 1. Algemeen formulier – natuurlijke personen (voor particulieren)

                                            OF     -   Rechtspersonen (voor ondernemingen, administraties,…)    

 1. Formulier B (roerende goederen, voertuigen)

 

STAP 2 : Volgende documenten toevoegen (in 2 exemplaren) :

 1. Gehuwd met huwelijkscontract ? dan kopie huwelijkscontract bijvoegen
 2. Attest gezinssamenstelling op de datum van de ramp. Dit attest wordt verleend door het gemeentebestuur.
 3. Kopie van de verzekeringspolis
 4. Attest van niet-tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij, ofwel gedetailleerd attest indien wel een tussenkomst    
 5. Kopie van het inschrijvingsbewijs (DIV) geldig op de datum van de ramp
 6. Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig op de datum van de ramp
 7. Detailblad met gegevens van de beschadigde wagen
 8. Alle bewijsstukken van uw schade : foto’s, gedetailleerde bestekken/facturen
 9. Aankoopfactuur van de (beschadigde) wagen
 10. Bij verkoop/overname van de wagen na de ramp : verkoopovereenkomst met overnameprijs
 11. Aankoopfactuur bij aankoop van nieuwe/andere wagen na de ramp + bewijs van inschrijving bij de DIV

 

OPMERKING : 1 voertuig per gezin

 

STAP 3 : stuur uw aanvraagdossier met een (bij voorkeur) aangetekend schrijven naar de gouverneur van de provincie waarin u getroffen bent, NA de publicatie van de besluiten in het Staatsblad.

LEASING-RENTAL : wanneer de activiteit van de firma bestaat in de leasing van voertuigen in de zin van het koninklijk besluit nr 55 van 10/11/1967 houdende organisatie van het juridisch statuut van de ondernemingen die de huurfinanciering beoefenen onder de naam « leasing », is het de leasingnemer die de aanvraag tot tussenkomst dient in te dienen. Hij wordt immers in toepassing van artikel 5 van de rampenschadewet geacht de eigenaar te zijn van de beschadigde wagen. Leasing in de strikte zin van het woord = huur met de optie ten behoeve van de huurder om het goed aan het eind van de leasingperiode over te nemen.

Wanneer de activiteit betreffende de wagens uit “renting” bestaat, is het de maatschappij die een aanvraag tot tegemoetkoming voor schade aan de verhuurde wagens dient in te dienen. Zij wordt immers als eigenaar van de voertuigen beschouwd. Renting (ook wel eens verward met “operationele” leasing) is gewoon een huur op lange termijn, zonder optie van aankoop.”

Opgelet:

Sinds 1 maart 2007 vergoeden de verzekeringsmaatschappijen de meeste « gewone » schadegevallen (via de brandverzekering): woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van riolen, terreinverschuivingen en -verzakkingen (eenvoudige risico’s).

U wordt dus NIET vergoed door het Rampenfonds voor de schade die verzekerbaar was.

Controleer, om onnodige administratieve stappen te vermijden, of u wel degelijk een geldig dossier kunt indienen bij het Rampenfonds:

De gids « RAMPENSCHADE - GEBRUIKSHANDLEIDING » zal de meeste van uw vragen beantwoorden. Raadpleeg deze gids aandachtig. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u ons contacteren:

contact: rampen@ibz.fgov.be

Formulieren

Welke formulieren dient u te gebruiken en hoe? Zie de gids « Rampenschade - gebruikshandleiding »

Vervolgens naargelang het type schade:

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten: de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto's, kostenramingen en facturen. Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekend schrijven, naar de gouverneur van de provincie waarin u getroffen bent. U kunt slechts één globale aanvraag indienen bij één enkele gouverneur, ook al hebt u getroffen goederen in meerdere provincies: kies dan één van de betrokken gouverneurs.Top

Het Rampenfonds


Het « Rampenfonds » is een benaming die meerdere diensten aanduidt die belast zijn met het helpen van de slachtoffers van een natuurramp(enkel in bepaalde gevallen gezien de tussenkomst van de verzekeringen sinds 2007):

Voor meer details, zie: « rampenschade - gebruikshandleiding »

Top

Erkennings- en schadevergoedingsprocedure

Er doet zich een natuurramp voor: de burgemeesters doen melding bij hun provinciegouverneur, om een raming van het bedrag en de omvang van de schade, alsook het aantal slachtoffers op te geven.

Elke gouverneur globaliseert deze info en maakt deze informatie door aan de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Rampenschade in Brussel.

De Directie Rampenschade vraagt het advies van het KMI of andere wetenschappelijke organen, om te bepalen of het om een uitzonderlijk fenomeen gaat.

In geval van positief advies wordt het volledige dossier aan de minister van Binnenlandse Zaken bezorgd, die het dossier voorlegt aan de Ministerraad. De Ministerraad kan beslissen om de gebeurtenis al dan niet als een algemene ramp te erkennen. In geval van een akkoord over de erkenning, wordt een koninklijk besluit ter ondertekening voorgelegd aan de Koning en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.PRIVAAT DOMEIN

Binnen de 3 maanden volgend op de maand van publicatie kunnen de slachtoffers hun dossier indienen, gebruik makende van de officiële formulieren, bij de betrokken provinciegouverneur, bij voorkeur via een aangetekend schrijven.

De gouverneur stuurt een expert ter plaatse die de vaststelling van de schade opstelt. De schadevergoeding wordt vervolgens berekend op basis van de vaststelling (verminderd met de franchise en de aftrek) en de beslissing wordt naar het slachtoffer en de Directie Rampenschade gestuurd. Beiden kunnen deze beslissing aanvechten (herziening, beroep).
In geval van akkoord, stort de Nationale Kas voor Rampenschade (FOD Financiën) de schadevergoeding aan het slachtoffer.
Voor meer informatie: zie « rampenschade - gebruikshandleiding »OPENBAAR DOMEIN

Voor hun goederen van het openbaar domein (wegen, bruggen, …) moeten de administraties (gemeenten, gewesten, OCMW's, …) het algemeen formulier « rechtspersoon » gebruiken (zie rubriek « Formulieren ») en er alle nuttige bijlagen aan toevoegen (foto's, vaststellingen, verslagen, kostenramingen, facturen, …). De schadevergoedingsaanvraag moet NIET naar de provinciegouverneur gestuurd worden, maar rechtstreeks naar:

FOD Binnenlandse Zaken, Directie Rampenschade, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel

De getroffen administraties hebben een termijn van 6 maanden om hun aanvraag in te dienen, te dateren vanaf de maand volgend op de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het erkenningsbesluit.

De franchise voor de goederen van het openbaar domein bedraagt: 12.500,00 EUR. Het is nutteloos om een dossier in te dienen voor schade die lager is dan dit bedrag.

*****

Voor hun goederen van het privaat domein, moeten de administraties het algemeen formulier « rechtspersoon » + de bijzondere formulieren ad hoc gebruiken, en hun dossier naar de betrokken provinciegouverneur sturen.

OPGELET : in geval van schade (bosbouw of andere) in verschillende provincies, moet één enkel globaal dossier naar één enkele gouverneur naar keuze gestuurd worden.


Top

Wetgeving (Omzendbrieven, instructies)


Top

Nuttige adressen

Uw gemeenteadministratie is uw eerste aanspreekpunt: ze kan u de formulieren bezorgen indien u ze niet kunt afdrukken. De gemeente/stad zal u het adres geven van de provinciegouverneur, en u bepaalde noodzakelijke bijlagen voor uw dossier bezorgen.

De provinciegouverneur: hebt u nog geen beslissing gekregen, dan kan u contact nemen met de provinciale dienst waar u uw dossier hebt opgestuurd.
Alle adressen van de provinciale diensten staan in de gids « Rampenschade – gebruikshandleiding » (beschikbaar bij uw gemeente als u deze niet kunt afdrukken).

Wanneer u de beslissing van de gouverneur ontvangt, kunt u zo nodig contact opnemen met de centrale dienst in Brussel voor al wat de wederbelegging en de betaling betreft:

FOD Binnenlandse Zaken
Directie Rampenschade
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
Tel.: 02 500 24 89 – 02 500 24 47

Bezoek uitsluitend op afspraak

e-mail: rampen@ibz.fgov.be

Om enkel oude dossiers « oorlogsschade » of « Congo » te raadplegen, dient u zich wenden tot het Algemeen Rijksarchief, afdeling 5 « Hedendaagse archieven »:

Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel (tel. 02 513 76 80)
Hopstraat 28, 1000 Brussel (tel. 02 274 15 00)


Deel 2 van de website : "GEWESTELIJKE" rampen (die vanaf 1 juli 2014 plaatsgevonden hebben)

Het Rampenfonds is geregionaliseerd

Sinds 1 januari 2015 is het Rampenfonds een gewestelijke bevoegdheid. Binnen de FOD Binnenlandse Zaken blijft een federale dienst bevoegd met het behandelen van alle rampen die TOT EN MET 30 JUNI 2014 plaatsgevonden hebben.

Wat betreft alle rampen die vanaf 1 juli 2014 plaatsgevonden hebben, kan u met de gewestelijke diensten contact nemen :

Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid
Bestuurszaken
Vlaams Rampenfonds
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 38 – zone 4C
1000 BRUSSEL

rampenfonds@vlaanderen.be - Tel: 02 553 50 10

Waals Gewest

Service Public de Wallonie
Service régi onal des Calamités
DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé
Avenue Gouverneur Bovesse 100
5100 JAMBES

http://pouvoirslocaux.wallonie.be
Calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Contact : 081 32 32 00

Brussel-Hoofstad

Gewestelijke Overheidsdienst Brusse l, Plaatselijke Besturen
Directie lnvesteringen
City center
Kruidtuinlaan 20
1035 BRUSSEL

rampen@gob.irisnet.be - Tel: 02 800 33 27 - 02 800 33 36 - 02 800 32 51


Copyright © 2005-2006 Belgische federale Overheidsdiensten | Disclaimer